Оперативни трошкови

Цијена струје за индустријске кориснике, прва половина 2019. године (КМ по Kwh)

Извор: Eurostat (online data codes: nrg_pc_205)

ФОРМИРАЊЕ БРУТО ПЛАТЕ

Република Српска посједује квалификовану радну снагу, има најниже стопе пореза и доприноса у региону, а и бруто плата се налази међу најнижим у региону.

Бруто плата у Републици Српској се састоји од нето плате, пореза на доходак, те обавезних доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, дјечију заштиту и осигурање од незапослености. Послодавац је, такође, дужан извршити обуставу доприноса за солидарност из нето плате запосленог у припадајућем износу и уплатити га на један од прописаних рачуна јавних прихода.

Плата радника обухвата основну плату, увећања прописана Законом о раду (увећање од 0,3% за сваку годину радног стажа), 
порез на доходак и обавезне доприносе. Остала увећања основне плате могу бити по основу радног учинка, отежаних услова рада, прековременог рада, рада ноћу, те по основу рада празником и другим данима у које се по закону не ради.

Најнижа нето плата у Републици Српској утврђена је Одлуком о најнижој плати у Републици Српској износи 650 КМ.
Најнижа плата која се исплаћује раднику увећава се по основу радног стажа, те рада државним празником, ноћног рада.
По закону сваки порески обвезник пореза на лична примања има право на основни лични одбитак (умањење пореске основице) у износу од 12.000 КМ годишње, тј. на мјесечном нивоу то умањење износи 1.000,00 КМ. Бруто примања која прелазе 1.000,00 КМ на мјесечном нивоу опорезоваће се по стопи од 8%.

У табели испод приказан је обрачун примања (за основицу је узета просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2021. године):

ПОЈАШЊЕЊЕ:

Основица за обрачун доприноса је бруто плата.
Доприноси = бруто плата * 31%
Пореска основица = бруто плата – лични одбитак – умањење по пореској картици
Порез на доходак = пореска основица * порез на доходак од 8%
Лични одбитак = 12,000.00 KM годишње / 12 мјесеци

Одбици у формирању пореске основице:
1. Основни одбитак у износу од 12,000.00 KM годишње,
2. Лични одбитак за издржаване чланове уже породице у износу од 1.800,00 KM годишње по сваком издржаваном члану
(остварује се на основу пореске картице, која се добија на лични захтјев од Пореске управе Републике Српске),
3. Лични одбитак по основу камате за стамбени кредит (остварује се на основу пореске картице која се добија од Пореске
управе Републике Српске на лични захтјев).

У табели испод приказана је збирна стопа обавезних доприноса у Републици Српској.

У табели испод приказано је поређење збирне стопе доприноса са земљама у окружењу за 2022. годину:

У табели испод приказан је преглед просјечне бруто плате по дјелатностима у Републици Српској за период 2017-2021.
година:

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (2021.)

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТА РАДНИКА

Законском регулативом предвиђен је подстицај послодавцима за повећање плата радника

Корисник подстицаја за повећање плате радника може бити искључиво привредни субјект чија је претежна дјелатност производна, трговинска или услужна. Привредни субјект има право на подстицај појединачно по раднику, у износу који одговара вриједности 70% од плаћених доприноса на повећање плате радника. Повећање плате представља разлику између висине повећане плате радника и почетног износа плате радника (почетни износ за утврђивање повећања плате радника је висина плате радника за мјесец децембар у календарској години, која претходи обрачунском периоду за који се подноси захтјев за подстицај). Потребно је да је почетни износ плате радника једнак или виши од најниже плате у Републици Српској и да у обрачунском периоду радник има виши износ плате у односу на почетни износ плате.  

Износ подстицаја појединачно по раднику не може бити виши од 1.000 КМ у обрачунском периоду (постоје два обрачунска периода, од којих један период траје од 1. јануара до 30. јуна, а други период од 1. јула до 31. децембра у једној календарској години). Изузетно, када привредни субјект чија је претежна дјелатност из области производње текстила, одјеће, коже и производа од коже, за раднике којима је почетни износ плате нижи од просјечне бруто плате у Републици Српској за претходну годину, према подацима Републичког завода за статистику, повећа плату изнад те просјечне бруто плате, код обрачуна подстицаја плаћени доприноси на повећану плату утврђују се као разлика између плаћених доприноса на повећану плату и износа доприноса који се плаћају на најнижу плату у Републици Српској у обрачунском периоду за који се тражи подстицај.

Захтјев за подстицај за повећање плате радника привредни субјекти подносе Министарству привреде и предузетништва, најкасније у року од 60 дана од дана истека обрачунског периода за који се тражи подстицај.

Влада Републике Српске преко Завода за запошљавање Републике Српске даје субвенције за запошљавање нових радника, обуку, преквалификацију и доквалификацију и побољшање мобилности радника. Такође, јединице локалне самоуправе у складу са својим развојним политикама дају субвенције за запошљавање радника.

Молимо контактирајте нас

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Телефон: +387 51 222 120