Пословне зоне

Пословна зона је облик предузетничке инфраструктуре који представља грађевински уређен и комунално опремљен простор, намијењен да га усклађено и плански користи већи број привредних субјеката који обављају привредну дјелатност.

Основне предности пословања унутар зоне су:

 • Све потребне активности у вези са пословним простором, градњом, дозволама, прикључцима и комуналном инфраструктуром, преузима управа зоне
 • Олакшано проналажење пословних партнерстава, већа концентрација пословних субјеката пружа могућност сарадње и удруживања
 • Значајно олакшање питања логистике
 • Значајно повољније цијене земљишта и смањење инвестиционих трошкова у цјелини
 • Лакша комуникација са банкама и прихватљивост колатерала у случају дизања кредита
 • Доступност разних сервиса који се нуде у зонама, а били би прескупи да се појединачно организују

Успостављање пословне зоне готово је у потпуности надлежност локалне самоуправе која треба да процијени своју позицију, пројектује свој развојни пут и предузме одређене кораке у складу са стратешким документима са вишег нивоа, те одлучи које ће од инструмената подршке развоју успоставити. Уколико је то пословна зона, онда је потребно предузети сљедеће кораке:

 1. Идентификовати потребу за успостављањем зоне
 2. Донијети одлуке о извршењу припремних радњи
 3. Израдити прединвестициону студију за потенцијалне локације и припремну анализу привредног стања, потенцијалних локација и њихових предуслова у односу на зоне у окружење (конкуренцију)
 4. Донијети одлуку о оснивању
 5. Планирати и идентификовати изворе финансирања
 6. Регулисати имовинско-правне односе и власништво над земљиштем
 7. Израдити регулационе планове
 8. Израдити техничку документацију, пројекте и предрачунске вриједности инвестиције
 9. Израдити студију изводљивости за конкретну локацију
 10. Уредити простор и изградити инфраструктуру
 11. Надлежна тијела треба да донесу одлуке о условима уласка и кориштења простора у зони
 12. Вршити промоцију и попуњавати зону

Пословна зона Александровац

 Лакташи
Укупна површина зоне: 28.50 ha
Расположива површина зоне: 8.50 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 6.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод

Општина Лакташи налази се у сјеверозападном дијелу Републике Српске, односно Босне и Херцеговине. Удаљена је 25 км од границе са Републиком Хрватском, односно ЕУ.

Липова греда

 Козарска Дубица
Укупна површина зоне: 69.00 ha
Расположива површина зоне: 21.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 9.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод     Канализација

Нова Топола

 Градишка
Укупна површина зоне: 66.40 ha
Расположива површина зоне: 37.70 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 1.00 - 80.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод

Пословна зона Бањалука

 Бања Лука
Укупна површина зоне: 42.12 ha
Расположива површина зоне: 12.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: //
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод     Канализација

Бaњa Лукa je прeпoзнaтљив цeнтaр у рeгиoнaлнoм oкружeњу и уjeднo мoдeрaн eврoпски грaд утeмeљeн нa људским прaвимa, у кojeм грaђaни и пoсjeтиoци имajу jeднaкe мoгућнoсти дa aктивнo учeствуjу у њeгoвoм живoту и у кojeм млaди имajу истaкнутo мjeстo.

Ланара

 Теслић
Укупна површина зоне: 9.75 ha
Расположива површина зоне: 6.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 22.5 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод     Канализација

Oпштинa Teслић нaлaзи сe у eкoнoмски динaмичнoм сjeвeрнoм диjeлу цeнтрaлнoг пoдручјa Бoснe и Хeрцeгoвинe, нa пoдручиjу eнтитeтa Рeпубликa Српскa. Гeoгрaфски, Teслић сe нaлaзи у дoлини риjeкe Усoрe и oкружeн je шумoвитим брдимa и планинама Бoрja, Oчaуш, Tрoгир и Влaшић.

Индустријска зона 3

 Бијељина
Укупна површина зоне: 22.00 ha
Расположива површина зоне: 5.46 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 20.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод

Индустриjскa зoнa Дeрвeнтa и Сeрвиснo–кoмунaлни цeнтaр

 Дeрвeнтa
Укупна површина зоне: 128.50 ha
Расположива површина зоне: 8.20 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 10.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод     Канализација

На основу нодално-функционалне регионализације РС, општина припада Добојско-бијељинској регији, а на основу нодално-функционалне регионализације БиХ припада регији Сјевероисточна Босна.

Пословна зона Ситнeши

 Србац
Укупна површина зоне: 60.50 ha
Расположива површина зоне: 14.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 0,70 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод

Oпштинa Србaц смjeштeнa je нa крajњeм сjeвeру Рeпубликe Српскe и Бoснe и Хeрцeгoвинe.

Пословна зoна Црнaja

 Србац
Укупна површина зоне: 32.00 ha
Расположива површина зоне: 12.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 0,70 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод     Телекомуникациони водови

Индустриjскa зoнa Цeлпaк

 Приједор
Укупна површина зоне: 10.20 ha
Расположива површина зоне: 8.80 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 10.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија

Пoслoвнa зoнa Вoлуjaц

 Требиње
Укупна површина зоне: 85.00 ha
Расположива површина зоне: 0.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 6.00 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод

Пословнa зонa Рамићи

 Бања Лука
Укупна површина зоне: 24.00 ha
Расположива површина зоне: 11.00 ha
Цијена земљишта у случају продаје парцеле: 25.25 КМ/m2
  Саобраћајница     Електрична енергија     Водовод     Канализација