Контролинг

Развојна агенција Републике Српске у оквиру Европске мреже предузетништва привредним субјектима у Републици Српској нуди још једну услугу која ће омогућити управи предузећа остваривање квалитетнијег увида у текуће пословне перформансе,  могуће будуће ризике и ефекте потенцијалних пословних одлука. Ријеч је о специјализованим обукама из области контролинга.

Шта је контролинг?

Контролинг је њемачка методологија управљања предузећем којом се прикупљају информације неопходне руководиоцима за доношење квалитетних одлука (израда буџета, стратешко планирање, обрачун трошкова и учинака, интерно информисање и извјештавање, планирање инвестирања и дезинвестирања, анализирање пословања предузећа, увођења електронске обраде података, посебна истраживања и сл.)

Један од кључних алата контролинга јесте дефинисање мjерљивих циљева, сагледавање одступања у односу на усвојене циљеве и предлагање корективних мјера.

Контролинг истражује да ли су циљеви достижни, испитује разлоге који су довели до одступања и усмјерава активности на прави пут. Уколико пут није прави, улога контролинга се огледа у преиспитивању пословне стратегије. Контролинг се може описати и поједностављено као „ЦМОК“ матрица (Циљеви, Мјерења, Одступања, Корекције).

Контролинг пружа стручну подршку и помаже доносиоцима одлука у процесу одлучивања, вођења и управљања.

Контролер је особа чија је функција да извјештава и помаже у давању стручних аргументованих мишљења, препорука и закључака, тј. пружање превентивних и корективних информација с циљем да се управа предузећа упозна с текућом проблематиком пословања, као и са могућим будућим ризицима и ефектима пословних одлука на функционисање привредног  субјекта.

Обука обухвата теоријски и практични дио.

Обука ће обухватити сљедеће области:

 • ТОТ Контролера
 •  Колбов циклус учења,
 • Фасилитација,
 • Дизајнирање обуке тренера,
 • Оперативни и стратешки контролинг алати
 • Специфични алати контролинга,
 • Животни циклус производа,
 • Анализа конкуренције,
 • Benchmarking шаблони,
 • Спознаја слабости предузећа,
 • BCG матрица (матрица индустријског раста и тржишног удјела),
 • ABC анализа (метода за анализу и управљање залихама,
 • Excel у контролингу
 • Израда „onePage“ извјештаја,
 • Управљање извјештајима,
 • Генерисање извјештаја.
 • Психологија у контролинг
 • Тимски рад

Циљ обуке је да полазници стекну основна знања из области контролинга и овладају алатима и техникама које ће практично примијенити у предузећу.

Шта добијају наши клијенти – полазници обука?

 • систематичан преглед битних задатака контролинга,
 • усвајају појмове контролинга и уче радити са контролинг алатима,
 • стичу потребна знања и компетенције из контролинга која су им потребна за рад са руководиоцима у предузећу,
 • основна стручна и методолошка знања за развој мјера за остваривање циљева предузећа, документовање пословања, те корекцију грешака у пословању,
 • висока орјентација према корисницима и примјери из свакодневног рада у предузећу осигуравају практичну корист за полазнике обуке.

На крају полазници добијају сертификат о завршеној обуци који издаје Развојна агенција Републике Српске и ICVInternationalerControllerVerein (Међународно удружење контролера).