Vlada usvojila izvještaj o realizaciji Akta Evropske unije za MSP

Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj o realizaciji Akta Evropske unije /EU/ za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Izvještaj predstavlja dio izvještaja za BiH i sastavni dio Indeksa politike malih i srednjih preduzeća – finalnog izvještaja za zemlje zapadnog Balkana, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. 
Indeks politike malih i srednjih preduzeća je alat pomoću kojeg se prati i ocjenjuje napredak u politikama koje podržavaju mala i srednja preduzeća, te procjenjuje usklađivanje tih politika prema dobrim praksama EU. 
Indeks je zasnovan na 10 principa akta EU o malim i srednjim preduzećima, među kojima su preduzetničko učenje i žensko preduzetništvo, stečaj i druga prilika, institucionalni i regulatorni okvir za izradu politika malih i srednjih preduzeća, kao i radno okruženje za mala i srednja preduzeća. 
Među principima EU su i usluge podrške za mala i srednja preduzeća i startap kompanije, javne nabavke, pristup finansiranju, standardi i tehnički propisi, vještine malih i srednjih preduzeća, inovacije, mala i srednja preduzeća u zelenoj ekonomiji, te internacionalizacija malih i srednjih preduzeća. 
“Statistički pokazatelji malih i srednjih preduzeća ukazuju da su mikropreduzeća i dalje dominanatna u privredi Republike Srpske, da je broj zaposlenih najveći u velikim preduzećima i da struktura malih i srednjih preduzeća po djelatnostima ukazuje da najveći broj njih posluje u oblastima trgovine i proizvodnje”, navedeno je u saopštenju. 
U saopštenju se dodaje da Vlada podržava dalje aktivnosti na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za mala preduzeća u Republici Srpskoj u skladu sa EU Aktom za mala i srednja preduzeća. 
U skladu s tim, Vlada zadužuje sva ministarstva da, u okviru svoje resorne nadležnosti, prate dalje ostvarenje EU Akta za mala i srednja preduzeća, kao i da preduzimaju potrebne mjere i aktivnosti radi napretka i realizacije ciljeva propisanih ovim aktom. 
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine i zadužila Ministarstvo trgovine i turizma da godišnje izvještava Vladu o njegovoj realizaciji. 
Akcioni plan je prateći dio Strategije i njime se definišu mjere i aktivnosti, institucije koje su odgovorne za sprovođenje tih mjera i aktivnosti, te rokovi u kojima se trebaju provesti navedene mjere, a sve s ciljem primjene Strategije. 
Ona predviđa stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine Srpske, unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda, ravnomjeran regionalni razvoj trgovine, zastupljenost trgovinske mreže i unapređenje zaštite potrošača. 

Izvor: SRNA