Utvrđen Prijedlog sporazuma za učešće BiH u programu „Horizon 2020“

Savjet ministara BiH utvrdio je Prijedlog sporazuma između BiH i Evropske unije o učešću BiH u programu EU „Horizon 2020“ – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014. – 2020.) Pristupanjem ovom programu BiH će dobiti mogućnost punog učešća u svim aktivnostima u okviru programa, uključujući i Zajednički istraživački centar i Program mobilnosti istraživača. Takođe, otvoriće se mogućnost da se iz fondova EU dobiju sredstva za finansiranje naučnoistraživačkog rada, te inicira mobilnost istraživača.

Ukupan budžet za ovaj program  iznosi skoro 79,5 milijardi evra, a učešće BiH na godišnjem nivou kretalo bi se od 1,4 do 2 miliona evra.

Ministarstvo  civilnih  poslova BiH i Direkcija za evropske integracije BiH su zaduženi da prilikom programiranja Instrumenta  za pretpristupnu pomoć  EU (IPA 2) kao prioritet planiraju  i uvrste  plaćanje ulazne  karte za okvirni  program Horizon 2020.