Uspostavljen strateški okvir i programi podrške preduzetnicima kojima treba „druga šansa“

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0 organizovala je danas treći onlajn sastanak Fokus grupe donosica odluka.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, lokalnih razvojnih agencija i Privredne komore Republike Srpske.

Tokom sastanka su predstavljene do sada realizovane aktivnosti predviđene „Regionalnim akcionim planom za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj i „Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“ koji je sastavni dio Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj za period 2021-2027. godina.

Nakon prezentacija i diskusije učesnika sastanka zaključeno je da je postignut značajan napredak u provođenju aktivnosti definisanim Regionalnim akcionim planom za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj, u smislu uspostavljanja strateškog okvira za ovu vrstu podrške preduzetnicima i razvoja posebnih programa podrške preduzetnicima kojima je potrebna „druga šansa“ u Republici Srpskoj. Učesnici sastanka složili su se, takođe, da je u narednom periodu potrebno i dalje raditi na promociji preduzetništva „druge šanse“ i jačanju svijesti o značaju istog, jačanju kapaciteta lokalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u cilju podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju, te zajednički provoditi programe podrške i mentoring usluga za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju.

Današnji sastanak je jedna od aktivnosti projekta DanubeChance2.0 čiji je cilj razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji, a samim tim i u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini. Realizacija projekta je počela u julu 2018. godine, a u njemu učestvuje 17 partnerskih organizacija i institucija iz 13 zemalja Dunavske regije uključujući Agenciju kao jedinog partnera iz Bosne i Hercegovine i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske kao strateškog pridruženog partnera.