Seminar o temi „Interna revizija i njena uloga u preduzeću“

Centar za unapređenje korporativnog upravljanja organizuje seminar o temi „Interna revizija i njena uloga u preduzeću“. Seminar će se održati u utorak, 26.02.2013. godine u Banjoj Luci.

Seminar je namijenjen internim revizorima u praksi, ovlaštenim internim revizorima, članovima odbora za reviziju, članovima nadzornih i upravnihodbora, menadžmentu (top i operativnom) i studentima. Cilj seminara je da se aktuelizuje problematika iz prakse rada interne revizije i daju prijedlozi zaunapređenje njenog rada. Više informacija na www.korporativnoupravljanje.com.