Razgovarano o aktuelnim aktivnostima projekta DanubeChance2.0

Treći sastanak političkog i tehničkog savjetodavnog odbora, u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0, održan je danas u prostorijama Razvojne agencije Republike Srpske. Pored predstavnika RARS, sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, APIF-a i Gradske razvojne agencije Banja Luka.
Članovi političkog savjetodavnog odbora upoznati su sa aktivnostima projekta koji se odnose na pripremu dokumenta Strategija preduzetništva „druge šanse“ u Dunavskoj regiji, kao i aktivnostima na provođenju Regionalnog akcionog plana za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj.
Sa članovima tehničkog savjetodavnog odbora razgovarano je o rezultatima provedenog Programa podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju, aktivnostima na provođenju Regionalnog akcionog plana plana za  pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj, te pripremi Strategije preduzetništva „druge šanse“ u Dunavskoj regiji.
Cilј projekta DanubeChance2.0 je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za pobolјšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.
Cilјna grupa su preduzetnici čiji prvi poslovni poduhvat nije uspio, ali su spremni za novi početak, zatim  kreatori politika i  donosioci odluka, te institucije koje su uklјučene u proces podrške preduzetnicima i  razvoj preduzetništva.
Projekat DanubeChance2.0 sufinansira Evropska unija iz fondova ERFD, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. U projektu učestvuje Razvojna agencija Republike Srpske, kao jedan od 17 partnera iz 11 zemalјa dunavske regije, i jedini partner iz BiH i Ministarstvo
privrede i preduzetništva kao pridružene partner.