RARS na početnoj konferenciju projekta “Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II”

Predstavnici agencije prisustvovali su juče početnoj konferenciju projekta “Preduzetničko učenje u obrazovnim sistemima BiH – faza II” koja je održana na Jahorini. Ovaj projekat posvećen je implementaciji Strategije učenja o preduzetništvu u obrazovnim sistemima BiH (2011 – 2015)  čiji je cilj uvođenje preduzetničkog učenja u formalno obrazovanje, korišćenjem međupredmetnog pristupa na ISCED nivoima 2 i 3, kao i u neformalno obrazovanje, kao dio cjeloživotnog preduzetničkog učenja posvećenog podršci malim i srednjim preduzećima (MSP).

Projekat će raditi na povećanju svijesti o preduzetničkom duhu i ojačati saradnju između obrazovnih sistema i poslovne zajednice u BiH, stvarajući i održavajući veze između škola i poslovnog sektora, te institucionalizirajući partnerstva na najvišim nivoima politika, odnosno partnerstva između sektora obrazovanja i sektora podrške MSP. Projekat finansira EU, a provodi EPRD konzorcij.

Osnovni cilj konferencije bio je predstavljanje projekta, njegovih ciljeva i očekivanih rezultata  predstavnicima institucija u relevantnim sektorima i široj javnosti, kao i postizanje zajedničkog dogovora s predstavnicima institucija o osnovnom konceptu implementacije projekta.  

Konferencija je obezbijedila konsultacijsku platformu za širu grupu učesnika i interesnih strana. U okviru konferencije održane su dvije radionice na kojima su sagledani planovi Projekta i aktivnosti i mjere koje provode institucije, te identifikovani mogući budući razvoji i koraci koji će biti preduzeti tokom njegovog trajanja.