Predstavljen projekat “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH”

Projekat „Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta“, koji podržava Vlada Švajcarske, a realizuje se u okviru aktivnosti programa Prilika plus, predstavljen je 19.08. 2015. u Banjoj Luci. 
Projekat provodi Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Centrom za specijalističku edukaciju “Format”.
Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija drvoprerađivačke industrije, kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru. Drugi značajan segment obuhvata upoznavanje sa švajcarskim iskustvom u oblasti održive interakcije između relevantnih državnih, entitetskih i opštinskih organa, obrazovnih institucija za odrasle i institucija formalnog obrazovanja, te izabranih tehničkih industrija u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.
Prema riječima direktora RARS-a Marinka Đukića, veoma bitan segment projekta je činjenica da polaznici obuka postanu sposobni treneri koji će moći da nastave samostalnu edukaciju sljedeće generacije polaznika.
– Projekat se odnosi na edukaciju srednjeg nivoa u drvnom sektoru i proizvodnji namještaja, ali to ne znači da neće biti obuhvaćeni i drugi sektori – naglasio je Đukić.
Projekat je osmišljen i pokrenut sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama. Obuka će omogućiti polaznicima da identifikuju problem u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene, primjene nove tehnologije, te osiguraju kvalitet procesa proizvodnje.     
Predstavnik Centra “Format” Narcisa Gaković navela je da projekat obuhvata jednogodišnju edukaciju koja će se odvijati u Sarajevu i Švajcarskoj.
– Cilj je da sva stručna znanja koja dobijemo od eksperata sa renomiranog Univerziteta iz Berna pomognu poslodavcima, ali i budućim trenerima da primijene to znanje u svojim preduzećima – objasnila je Gakovićeva.
Ona je istakla da se projekat zasniva na primjenjivosti, te da se sastoji od seminarskog tipa predavanja, grupnih radova i pisanja projekata za svoju firmu uz pomoć eksperata iz Berna.
Svaki obrazovni ciklus će se sastojati od četiri kraća nastavna modula u BiH i jednog dužeg koji će se realizovati u Švajcarskoj. Rok za prijavu na obuku je 25.08.2015. godine, a program počinje u septembru. Vrijednosti programa je 930.000 švajcarskih franaka i trajaće do novembra 2018. godine.