Prednacrt Zakona o društvenom preduzetništvu RS

U skladu sa tačkom 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 123/08 i 73/12), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, POZIVA sva zainteresovana lica i subjekte da dostave svoje komentare, prijedloge i sugestije na PREDNACRT ZAKON O DRUŠTVENOM PREDUZETNIŠTVU REPUBLIKE SRPSKE.

Komentare i sugestije možete dostaviti na adresu: Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Trg Republike Srpske br.1, 78000 Banja Luka, ili putem elektronske pošte na adresu  s.savicic@mier.vladars.net  do 22.05.2018. godine

Tekst Zakona o društvenom preduzetništvu Republike Srpske izraz je opredijeljenosti Vlade Republike Srpske, ali i svih zainteresovanih aktera, prije svega partnerskih NVO, te sadašnjih i budućih društvenih preduzetnika i preduzetnica da unaprijedimo pravno okruženje kojim se podstiče i razvija ova važna grana ekonomije budućnosti.