Poziv za Tehničku podršku validaciji inovacija i patenata

Poziv za prijavu projekata u cilјu podrške transferu tehnologija u regionu Zapadnog Balkana pod nazivom EU4Tech PoC WB objavlјen je 21. aprila 2020. godine. EU4Tech PoC WB je projekat kojeg finansira Evropska komisija kroz IPA fondove u saradnji sa Združenim istraživačkim centrom EK (JRC).
Cilј poziva je pružanje tehničke podrške perspektivnim inovativnim projektima u fazi provjere inovativnog kapaciteta (Proof of Concept – PoC).
Projekat ima za cilј da olakša validaciju i istraži načine za komercijalizaciju tehnologija razvijenih u javnim istraživačkim organizacijama i malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu. Omogućiće skup specifičnih usluga koje će omogućiti lokalnim preduzetnicima i istraživačima da steknu praktično iskustvo u transferu tehnologija i maksimiziraju potencijal uspešnih poslova transfera tehnologije u regionu.
Tehnička podrška ogleda se u pružanju pomoći stručnjaka i mentora u aktivnostima procesa potvrde i zaštite tehnologije, razvoja poslovnog modela, te približavanja tržišnom plasmanu.
Na poziv se mogu prijaviti istraživačke organizacije kao što su instituti i univerziteti, start-up, te mala i srednja preduzeća iz zemalјa Zapadnog Balkana.Odabrani projekti će dobiti visokospecijaliziranu tehničku pomoć u okviru 6 različitih oblika koji uklјučuju:
Razvoj tehnologije i izrada prototipa za komercijalne demonstracije
Poduzetnička podrška i mentorstvo
Upravlјanje intelektualnim vlasništvom
Analiza tržišta
Poslovni plan i poslovni model
Dalјa potpora finansiranju

Treba napomenuti da se ne može pružiti bilo kakva donacija ili drugi oblik finansijske podrške direktno korisnicima projekta. Međutim, projekat može osigurati profesionalnu podršku, npr. za proizvodnju prototipa ili za sastavlјanje patenta.

Za više informacija posjetite veb stranicu https://eu4tech.eu/.

Poziv za prijavu projekta je otvoren do 24. juna 2020. godine

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org