POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Pozivamo sve zainteresovane subjekte da dostave ponudu u otvorenom postupku za pružanje usluga razvoja standarda kvaliteta modela obrazovanja odraslih koji se implementira u okviruPrograma “Prilika plus – ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti” (u daljem tekstu: Program), a čija je realizacija povjerena Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: Agencija) od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Obavještenje o nabavci objavljeno je u “Službenom glasniku BiH” broj 42/13 od 03.06.2013. godine.

Predmet nabavke je pružanje konsultantskih usluga koje će doprinijeti uspostavljanju modela standarda  kvaliteta u obrazovanju odraslih u okviru Programa. Ovaj model podrazumijeva snažno uključenje poslodavaca, kako bi se odgovorilo njihovim potrebama za kadrovima, njihovim znanjima i vještinama. Glavni korisnici konsultantskih usluga su osam trening centara podržanih od strane Programa, predstavnici poslodavaca, tj. dvije entitetske i tri kantonalne privredne komore, te oko 30 obrazovnih stručnjaka.

Predmet tendera je podijeljen na tri lota. U okviru javnog poziva moguće je dostaviti ponudu za jedan, dva ili sva tri lota.

Zainteresovani subjekti specijalizovani za ovu vrstu djelatnosti mogu uputiti zahtjev za tendersku dokumentaciju na office@prilikaplus.banajkasnije do 02.07.2013. godine. Potrebno je da potencijalni dobavljači zadovolje minimalne uslove iz čl. 22.-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, a koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu Agencije: Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, najkasnije do 02.07.2013. godine do 15 časova sa naznakom “Nadmetanje po javnom pozivu, ne otvaraj do 04.07.2013. godine”.