POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Pozivamo sva zainteresovana lica da dostave ponudu za poziciju Stručnjak za javno-privatni dijalog, u okviru projekta  Javno-privatni dijalog i partnerstvo, a čija je realizacija povjerena Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: Agencija) od strane UNDP Programa oporavka regije  Srebrenice (SRRP), faza četiri.

Svrha angažmana je pružanje konsultantskih usluga  Agenciji u uspostavljanju funkcionalnog foruma javno-privatnog dijaloga i partnerstva u regiji Srebrenica (Bratunac, Srebrenica i Milići) koji će se fokusirati na određene prioritetne sektore lokalne ekonomije, a u cilju identifikacije ograničenja i prepreka rasta privatnog sektora uz prijedlog mjera politika i odgovarajućeg regulatornog okvira  entitetskim vlastima.

Zaiteresovana lica, s relevantnim iskustvom u ovoj oblasti, okvir projektnog zadatka i prateće dokumente, mogu pronaći na ovom linku.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, najkasnije do 06.03.2015. godine, lično ili putem pošte, sa naznakom „Prijava po konkursu, ne otvaraj“.