Poziv pravnim licima za iskazivanje interesa za pružanje konsultantskih usluga

Naručilac:

Republička agencija za mala i srednja preduzeća (RARS) u okviru programa Prilika Plus koji se provodi uz podršku Vlade Švajcarske
Predmet:
Izrada priručnika sa smjernicama i instrumentima za planiranje, provođenje i evaluaciju programâ stručnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih
Očekivani rezultati:
Kroz ovaj poziv za podnošenje ponuda, RARS namjerava izabrati ponuđača koji će izraditi Priručnik sa smjernicama i instrumentima za planiranje, provođenje i evaluaciju programâ stručnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih koji će reflektovati model PrilikaPlus iz Faze 1 provođenja projekta, i biti dopunjen u skladu s najboljim praksama Evropske unije i drugih zemalja. Priručnik će pokrivati sveukupan ciklus organizovanja obuka – od planiranja, izvođenja do procjena uspješnosti provedenih obuka.
Procedura prijava:
Pružaoci konsultantskih usluga mogu biti samo pravna lica koji zadovoljavaju kriterijume navedene u projektnom zadatku. Detaljan opis poslova biće dostavljen pružaocu usluga nakon iskazivanja interesa.
Pismo interesa možete dostaviti na office@prilikaplus.ba najkasnije do 13.10.2017. godina do 12 časova sa naznakom „Izrada Priručnika sa smjernicama i instrumentima za planiranje, provođenje i evaluaciju programâ stručnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih“.