Operativni troškovi

Cijena struje za industrijske korisnike, prva polovina 2019. godine (КМ po Kwh)

Izvor: Eurostat (online data codes: nrg_pc_205)

FORMIRANJE BRUTO PLATE

Republika Srpska posjeduje kvalifikovanu radnu snagu, ima najniže stope poreza i doprinosa u regionu, a i bruto plata se nalazi među najnižim u regionu.

Bruto plata u Republici Srpskoj se sastoji od neto plate, poreza na dohodak, te obaveznih doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, dječiju zaštitu i osiguranje od nezaposlenosti. Poslodavac je takođe dužan izvršiti obustavu doprinosa za solidarnost iz neto plate zaposlenog u pripadajućem iznosu i uplatiti ga na jedan od propisanih računa javnih prihoda.

Plata radnika obuhvata osnovnu platu, uvećanja propisana Zakonom o radu (uvećanje od 0,3% za svaku godinu radnog staža), porez na dohodak i obavezne doprinose. Ostala uvećanja osnovne plate mogu biti po osnovu radnog učinka, otežanih uslova rada, prekovremenog rada, rada noću, te po osnovu rada praznikom i drugim danima u koje se po zakonu ne radi.

Najniža neto plata u Republici Srpskoj utvrđena je Odlukom o najnižoj plati u Republici Srpskoj iznosi 650 KM. Najniža plata koja se isplaćuje radniku uvećava se po osnovu radnog staža, te rada državnim praznikom, noćnog rada.
Po zakonu svaki poreski obveznik poreza na lična primanja ima pravo na osnovni lični odbitak (umanjenje poreske osnovice) u iznosu od 12.000 KM godišnje, tj. na mjesečnom nivou to umanjenje iznosi 1.000,00 KM. Bruto primanja koja prelaze 1.000,00 KM na mjesečnom nivou oporezovaće se po stopi od 8%.

U tabeli ispod prikazan je obračun primanja (za osnovicu je uzeta prosječna bruto plata isplaćena u decembru 2021. godine):

POJAŠNJENJE:

Osnovica za obračun doprinosa jeste bruto plata.
Doprinosi = bruto plata * 31%
Poreska osnovica = bruto plata – lični odbitak – umanjenje po poreskoj kartici
Porez na dohodak = poreska osnovica * porez na dohodak od 8%
Lični odbitak = 12,000.00 KM godišnje/12 mjeseci

Odbici u formiranju poreske osnovice:
1. Osnovni odbitak u iznosu od 12,000.00 KM godišnje,
2. Lični odbitak za izdržavane članove uže porodice u iznosu od 1.800,00 KM godišnje po svakom izdržavanom članu (ostvaruje se na osnovu poreske kartice koja se dobija od Poreske uprave Republike Srpske, na lični zahtjev),
3. Lični odbitak po osnovu kamate za stambeni kredit (ostvaruje se na osnovu poreske kartice koja se dobija od Poreske uprave Republike Srpske, na lični zahtjev).

U tabeli ispod prikazana je zbirna stopa obaveznih doprinosa u Republici Srpskoj.

U tabeli ispod prikazano je poređenje zbirne stope doprinosa sa zemljama u okruženju za 2022. godinu

U tabeli ispod prikazan je pregled prosječne bruto plate po djelatnostima u Republici Srpskoj za period 2017-2021. godina:

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske (2021.)

PODSTICAJI ZA POVEĆANјE PLATA RADNIKA

Zakonskom regulativom predviđen je podsticaj poslodavcima za povećanje plata radnika

Korisnik podsticaja za povećanje plate radnika može biti isklјučivo privredni subjekt čija je pretežna djelatnost proizvodna, trgovinska ili uslužna. Privredni subjekt ima pravo na podsticaj pojedinačno po radniku, u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate radnika. Povećanje plate predstavlјa razliku između visine povećane plate radnika i početnog iznosa plate radnika (početni iznos za utvrđivanje povećanja plate radnika je visina plate radnika za mjesec decembar u kalendarskoj godini, koja prethodi obračunskom periodu za koji se podnosi zahtjev za podsticaj). Potrebno je da je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj i da u obračunskom periodu radnik ima viši iznos plate u odnosu na početni iznos plate.  

Iznos podsticaja pojedinačno po radniku ne može biti viši od 1.000 KM u obračunskom periodu (postoje dva obračunska perioda, od kojih jedan period traje od 1. januara do 30. juna, a drugi period od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini). Izuzetno, kada privredni subjekt čija je pretežna djelatnost iz oblasti proizvodnje tekstila, odjeće, kože i proizvoda od kože, za radnike kojima je početni iznos plate niži od prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, poveća platu iznad te prosječne bruto plate, kod obračuna podsticaja plaćeni doprinosi na povećanu platu utvrđuju se kao razlika između plaćenih doprinosa na povećanu platu i iznosa doprinosa koji se plaćaju na najnižu platu u Republici Srpskoj u obračunskom periodu za koji se traži podsticaj.

Zahtjev za podsticaj za povećanje plate radnika privredni subjekti podnose Ministarstvu privrede i preduzetništva, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj.

Vlada Republike Srpske preko Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske daje subvencije za zapošlјavanje novih radnika, obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju i pobolјšanje mobilnosti radnika. Takođe, jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojim razvojnim politikama daju subvencije za zapošlјavanje radnika.

Molimo kontaktirajte nas:

LOGO eng PRAVI

invest@rars-msp.org
Telefon: +387 51 222 120