Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata

S cilјem jačanja kapaciteta za upravlјanje projektnim ciklusom na lokalnom nivou, Razvojna agencija Republike Srpske od 2015. godine kontinuirano provodi obuku „Instrumenti za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata“.

Obuka, koja traje četiri dana, namijenjena je zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i lokalnim razvojnim agencijama, institucijama, javnim preduzećima i nevladinim organizacijama koji se bave ekonomskim razvojem, u oblasti identifikacije, pripreme i provođenja razvojnih projekata.

Polaznici rade u grupama na konkretnim primjerima, prema pristupu logičke matrice koja predstavlјa najrasprostranjeniju metodu koju primjenjuju međunarodne donatorske institucije. Jedna od tema su i javne nabavke u okviru koje polaznici imaju priliku da se upoznaju sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i PRAG procedurama. Nakon obuke, jedinice lokalne samouprave i institucije dobijaju osposoblјen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u BiH.

Obuka se organizuje za grupu opština i gradova, a na osnovu javnog poziva za iskazivanje interesa koji Razvojna agencija Republike Srpske objavlјuje početkom kalendarske godine.

Razvojna agencija Republike Srpske je 2022. godine za aktivnosti na jačanju kapacitete lokalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave dobila prestižnu nagradu Evropske asocijacije regionalnih razvojnih agencija – EURADA, što daje dodatnu potvrdu kvaliteta obuka, posvećenosti saradnji sa lokalnim razvojnim agencijama i jedinicama lokalne samouprave na prostoru Republike Srpske.