Evropska mreža preduzetništva RS

Konzorcijum “Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske” (EUNORS) na čijem je čelu Razvojna agencija Republike Srpske, a čine ga još Univerziteti u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Privredna komora RS i Inovacioni centar Banja Luka, postao je u oktobru 2014. godine ravnopravan član Evropske mreže preduzetništva.

Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Ciljevi mreže su jačanje konkurentnosti MSP, bolji pristup informacijama – lakši pristup tržištu i transnacionalnim ekonomijama, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta.

Mogućnosti koje mreža nudi su brojne. To je, prije svega, objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP radi lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanja poslovne saradnje, učestvovanja na tenderima, lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije, o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja, dobijanja informacija o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj, te podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti. Takođe, mreža obezbjeđuje informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke evropske poslovne mreže, kao i informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima.

Evropsku mrežu preduzetništva formirala je Evropska komisija je 2008. godine s ciljem efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, posebno inovativnih malih i srednjih. Čini je više od 600 partnerskih organizacija i institucija (asocijacija, nacionalnih agencija, naučnih instituta, univerziteta) u kojima je angažovano preko 4.000 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, s ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou.

Više informacija o Evropskoj mreži preduzetništva Republike Srpske možete pronaći na www.eunors.org