Počeo da radi Centralni registar preduzetnika


Juče je počeo sa radom Centralni registar preduzetnika Republike Srpske kao jedinstvena elektronska baza podataka svih registara preduzetnika u jedinicama lokalne samouprave, koju vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF). 
„Sve lokalne zajednice će koristiti jedinstvenu elektronsku aplikaciju za unos podataka o preduzetniku, razmjenu informacija sa drugim institucijama, kao i da izdaju rješenja čime će se skratiti vrijeme registracije preduzetnika“, rekao je ministar Đokić napominjući da uspostava registra predstavlja posljednji korak u procesu stvaranja uslova za jednostavnije i brže pokretanje poslovnih aktivnosti u formi preduzetnika u Republici Srpskoj. 
On je rekao da  novinu predstavlja i korištenje dvosmjerne elektronske komunikacije između jedinica lokalne samouprave i Poreske uprave Republike Srpske u cilju pribavljanja jedinstvenog identifikacionog broja (JIB) u procesu registracije preduzetnika.
„Ovaj registar će takođe omogućiti ažurnost i tačnost podataka o preduzetnicima, a te podatke će moći koristiti i poslovna zajednica i druga zainteresovana lica, kako bi istražili mogućnost za pokretanja novih ili širenje postojećih poslovnih aktivnosti“, istakao je ministar Đokić. 
Ministar je naglasio da samo tačni i ažurni podaci, kao i kvalitetne analize pomažu svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj da kreiraju politike razvoja sa konkretnim i sprovodivim mjerama. 
„U prethodnom periodu registracioni organi su u Centralni registar preduzetnika unijeli podatake o preduzetnicima iz registara jedinica lokalne samouprave i skenirane dokumenate u vezi sa postupkom registracije preduzetnika“, naveo je ministar Đokić i dodao da je, i pored toga što je registar znatno unapređen i usaglašen sa evropskom praksom, ostavljena mogućnost njegove dalje nadogradnje u skladu sa potrebama poslovne zajednice i institucija.
Registracija i poslovanje u formi samostalnog preduzetnika je regulisano Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, a istim je predviđeno uspostavljanje Centralnog registra preduzetnika kao dijela Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj. 
Realizaciji ovog projekta prethodilo je donošenje potrebnih podzakonskih akata, utvrđivanje obrazaca rješenja i izvoda, te unos podataka i dokumenata za više od 30.000 sadašnjih i bivših preduzetnika i skeniranje  pripadajućih dokumenata.