Omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da je, počevši od 28. aprila 2020. godine, omogućeno elektronsko podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak – Obrazac 1004.

Napominju da se prilikom podnošenja Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, podatak o jedinstvenom matičnom broju poreskog obveznika, obavezno navodi i na:

– Obrascu 1005 – Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za fizička lica koja su ostvarila dohodak koji podliježe plaćanju poreza po odbitku i

– Obrascu 1006 – Prilog uz Godišnju prijavu za porez na dohodak za lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti.

Takođe, u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 35/20), rok za podnošenje Godišnje poreske prijave za porez na dohodak (Obrazac 1004) ističe 30. aprila 2020. godine.