Održana konferencija povodom implementacije programa „Prilika plus“

U petak, 04.03.2011. godine, u Sarajevu je održana konferencija povodom početka implementacije programa PrilikaPlus-Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti. Program Prilika Plus finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a implementira konzorcijum koji čine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH). Osnovna svrha programa je razvoj i uvođenje inovacija unutar sektora neformalnog obrazovanja s ciljem poboljšanja usklađenosti znanja i vještina radnika sa potrebama poduzeća.

Na konferenciji su postavljene osnovne smjernice za implementaciju programa za stručno usavršavanje radne snage koja će kvalitetno i dugoročno zadovoljavati potrebe poslodavaca. Svi učesnici su učestvovali u radu tri tematske grupe, s ciljem davanja komentara i prijedloga za preduzimanje neophodnih aktivnosti na poboljšanju funkcionisanja ovog lanca. Aktivnosti definisane na ovom skupu trebaju da doprinesu dugoročnoj održivosti privrede BiH kroz adekvatan razvoj ljudskih resursa, povećanja ukupne zaposlenosti i sposobnosti zapošljavanja kao i radi uspostavljanja trajne i efikasne komunikacije aktera ovog lanca.
Ambasador Švajcarske u BiH, Andre Šeler, ocijenio je da je nezaposlenost jedan od najvećih socijalno-ekonomskih problema sa kojima se suočava BiH, da je licima koja ne rade, kao i njihovim porodicama, ugrožena egzistencija, te da samo ekonomski razvoj zemlje stvara nova i zadržava postojeća radna mjesta.
Program menadžer “Prilika plus – ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti”, Nikola Dragović, rekao je da se ovim programom žele iskoristiti svi potencijali sektora neformalnog obrazovanja odraslih, kako bi poslodavcima ponudili adekvatnu, energičnu i fleksibilnu radnu snagu spremnu za dalje usavršavanje.
Zamjenik direktora SDC u BiH, Simon Geiger, rekla je da će ovaj projekat podsticati, prevenstveno kod nezaposlenih, razvoj onih vještina koji se traže na tržištu rada, odnosno koje su potrebne poslodavcima. Prema njenim riječima, nosioci projekta i lokalni akteri su ti koji će odlučivati o konkretnim ciljevima projekta, kao i o načinu njihove realizacije, zbog čega je odabrana participativna metodologija rada, kojom se želi uključiti što veći broj aktera u implementaciju projekta.