Održan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Marinko Đukić sa saradnicima razgovarao je juče sa predstavnicima Svjetske banke o novom Projektu finansiranja poslovnog okruženja prema ostvarenim rezultatima koji će se provoditi u oba entiteta od 2016-2019. godine. 

Projekat ima tri komponente koje se odnose na: pobolјšanje konkurentnosti preduzeća, jačanje razvoja preduzeća što podrazumijeva uklanjanje administrativnih prepreka, dalјe pobolјšanje jednošalterskog sistema registracije i podršku i privlačenje investitora te uspostavlјanje grant šeme za  početnike u biznisu i inovativno poslovanje.

Direktor Agencije predstavio je predstavnicima Svjetske banke projekte i aktivnosti koje Agencija provodi u cilјu pobolјšanja poslovnog okruženja, te istakao da je klјučni problem sa kojim se susreće privreda Republike Srpske nedostatak stručne i kvalifikovane radne snage čemu se u idućem periodu treba posvetiti posebna pažnja.