Na prodaju zemlјište u Poslovnoj zoni Sočkovac u Petrovu

Načelnik opštine Petrovo raspisao je javni oglas za prodaju nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja- licitacije. Predmet prodaje je nepokretnost-neizgrađeno građevinsko zemlјišta u Poslovnoj zoni Sočkovac – kuća površine 14 m2, 3 klase površine 948 m2 i ostalo neplodno zemlјište od 863 m2.

Kako se navodi u oglasu objavlјenom na stranici opštine, početna prodajna cijena nepokretnosti iznosi 22.114 KM.

– Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nekretninama i uplate kauciju. Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da komisiji dostave na uvid jedan od identifikacionih dokumenata, ovjerenu punomoć, ukoliko učesnik licitacije ima punomoćnika i kopiju tekućeg računa. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih zastupa – dodaje se.

Kupac zemlјišta, kao budući investitor, dužan je da u roku od godinu dana od zaklјučivanja ugovora o kupovini nekretnine, izgraditi poslovni objekat u skladu sa planskim dokumentom-Regulacionim planom Poslovna zona Sočkovac i počne sa radom. Takođe, potrebno je da u periodu od godinu dana od zaklјučivanja ugovora o kupovini nekretnine, zaposli u stalni radni odnos najmanje tri radnika sa područja opštine Petrovo i zadrži ih u radnom odnosu najmanje tri godine.

Licitacija će biti održana 16. decembra 2021. godine u 9 časova u zgradi opštine Petrovo.

Izvor: ba.ekapija.com