Mentorska podrška važna za preduzetnike sa poteškoćama u poslovanju

Predstavnici Razvojne agencije Republike Srpske učestvovali su na dvodnevnom događaju pod nazivom  „Politike i alati za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima primjenjeni u Dunavskoj regiji“ i „Izgradnja mreže mentora za preduzetništvo „druge šanse“ koji je održan onlajn 18. i 19. marta 2021. godine u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ –DanubeChance2.0.

Događaji su namijenjeni donosiocima odluka, predstavnicima vlasti, razvojnim agencijama, te članovima radnih grupa za EU Strategiju za Dunavsku regiju, te mentorima/trenerima u okviru kojeg su učesnici imali priliku da dobiju uvid u rješavanje zajedničkih prepreka za širu primjenu preduzetništva „druge šanse“ u Dunavskoj regiji. Tokom događaja  predstavljene su dobre prakse u ovoj oblasti, finansijski instrumenti, zakonodavna rješenja, kao i mišljenje zainteresovanih strana. Takođe, naglašena je važnost mentorske podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju, uspostavljanje sistema ranog upozorenja i  predstavljene  dobre prakse mentorske podrške iz Republike Srpske, Njemačke i Slovenije.

Cilj projekta DanubeChance2.0 je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji, a samim tim i u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERFD, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. U projektu učestvuje Razvojna agencija Republike Srpske, kao jedan od 17 partnera iz 11 zemalja dunavske regije, i jedini partner iz BiH i Ministarstvo privrede i preduzetništva kao pridruženi partner.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na: https://www.rars-msp.org/sr/item/c269 ili na http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0.