Korak bliže elektronskoj registraciji privrednih subjekata

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 29.sjednici održanoj 18.07.2019. godine Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj koji se odnose na uspostavljanje mogućnosti e-registracije privrednih društava i preduzetnika elektronskim putem.
Razlozi za donošnje ovih zakona sadržani su u potrebi nastavka reforme registracije privrednih subjekata koja se odnosi na uspostavljanje mogućnosti za podnošenje prijave za registraciju osnivanja i poslovnih promjena elektronskim putem.
Realizacijom ovog dijela reforme, lica koja namjeravaju da posluju u Republici Srpskoj biće u prilici da elektronskim putem, uz minimalne novčane troškove, i kratko vrijeme na jednostavan i lak način registruju poslovanje u formi privrednog društva i preduzetnika.
Razlike između Nacrta i Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o privrednim društvima, ogledaju se u tome da je preciznije definisana odredba koja se odnosi na činjenicu da neće postojati potreba za ovjeru potpisa osnivača od strane notara kod jednočlanog društva d.o.o, ali samo koji uplaćuju propisani minimalni novčani dio osnovnog kapitala.
Osnovni razlog za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti je propisivanje uslova i načina sprovođenja postupka elektronske registracije preduzetnika. Pored uspostavljanja operativne mogućnosti za predaju zahtjeva za registraciju preduzetnika elektronskim putem, ovim zakonom mijenja se i koncept u vezi sa dostavljanjem dokumenata, kojima se potvrđuju uslovi za registraciju osnivanja privredne forme preduzetnika.
U odnosu na važeće rješenje, prema kojem su stranke dostavljale dokumente o identitetu, stanju poreskih obaveza i zaštitnoj mjeri zabrane obavljanja djelatnosti, prema novom konceptu stranke prilikom predaje zahtjeva za registraciju, bez obzira da li se radi o pisanom ili elektronskom zahtjevu, nemaju obavezu na dostavu navedenih dokumenata. Svi podaci, koje su registracioni organi za poslovanje u formi preduzetnika ranije provjeravali iz navedenih dokumenata, ubuduće će se provjeravati uvidom u elektronske evidencije o ovim podacima, koje se vode kod Ministarstva unutrašnjih poslova i Poreske uprave Republike Srpske. Stoga, uvođenjem novog koncepta provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika, stranke se potpuno oslobađaju obaveze na dostavu dokumenata, kojima potvrđuju uslove za registraciju poslovanja u formi preduzetnika. Na taj način, smanjuju se troškovi i vrijeme za podnošenje zahtjeva za registraciju preduzetnika, što doprinosi jednostavnosti i ekonomičnosti postupka registracije preduzetnika.
Za novi koncept provjere uslova za poslovanje u formi preduzetnika, bitno je istaći da će Republika Srpska biti jedina od svih zemalja u okruženju, u kojoj stranke u postupku registracije preduzetnika, u pravilu, neće dostavljati dokaze o ispunjenosti uslova za registraciju, niti davati određene izjave o podacima važnim za ovaj postupak.
Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj razlike ovog prijedloga u odnosu na usvojeni Nacrt Zakona odnose se na detaljniji postupak elektronske registracije u vezi sa potvrdom prijema e-prijave, dostavljanjem dokumenata uz e-prijavu, koji su to podaci koje registarski sud provjerava putem Registra nadležnih organa, dostavljanje rješenja o upisu poslovnog subjekta po e-prijavi, ulaganje žalbe na rješenje, da se u postupku rezervacije poslovnog imena plaća sudska taksa čija visina će biti uređena Zakonom o sudskim taksama. Ovim prijedlogom Zakona utvrđeno je da će registracija elektornskim putem biti moguća samo za domaća pravna i fizička lica jer za strana fizička i pravna lica kvalifikovani elektronski sertifikat se neće moći izdavati, što će biti omogućeno u sljedećoj fazi reforme registracije poslovnih subjekata u Republici Srpskoj.

Izvor: INVEST SRPSKA