Ratko Čomić

  +387 51 219 343
 ikor@eko-logic.org
  Vidovdanska 37, Banja Luka
  Upravljanje kvalitetom

Opis metodologije izvođenja treningaPrilikom obavljanja edukacije i treninga, koristi se LPC (Learn, Practice, Communicate) metoda. U prvoj fazi L- učenje, usvajaju se nova znanja,uz uvažavanje različitih stilova učenja. Practice-faza vježbanja Praktična primjena novostećenog znanja kroz simulacije, vođenje diskusija i rad na stvarnim slučajevima. Communicate-komuniciranje, integrisanje svega naučenog u primjenjivo znanje ili vještinu.
Treninzi su organizovani tako da je udio teorijskog dijela u treningu u pravilu oko 20%, udio vježbi i aktivnosti 70%, a 10% vremena odnosi se na povratne informacije te provjeru vježbi i aktivnosti koje se obrađuju tokom treninga. Svaki od učesnika ima priliku više puta tokom treninga sam u praksi iskušati informacije koje su mu prenesene u teorijskom obliku te ih na taj način može mnogo uspješnije usvojiti. Maksimalan broj polaznika u grupi se u pravilu ne prekoračuje da se ne bi narušila kvalitet treninga i kako bi svaki sudionik u dovoljnoj mjeri došao do izražaja te samim time ostvario i bolji edukacijski učinak.
Praktični dio uključuje:– Igre uloga- Simulacije- Upitnike- Vježbe i zadatke
Materijali:Učesnici dobijaju handout s treninga te radne materijale koji tokom treninga služe kao materijal za vježbe, aktivnosti i simulacije koje se izvode na treningu te ujedno kao referentni stručni materijal i podsjetnik za korištenje u stvarnoj praksi učesnika.

Prilikom usaglašavanja poslovanja sa zahtjevima različitih standarda edukacije se vrše obučavanjem top menadžmenta, predstavnika rukovodstva za kvalitet, kao i svih radnika uključenih u sisteme menadžmenta. Metodologija obuke i treninga je zasnovana na pojedinačnom i grupnom radu, uz razradu konkretnih primjera na predmetnom preduzeću, kao i primjera dobre domaće i inostrane prakse. Stavljanje akcenta na uključivanje svih i razmjenu informacija. Za svaku edukativnu aktivnost izrađeni štampani materijali, dostupnost trenera i nakon završene edukacije.
Za razvijanje i primjenu najefektivnijih alata i tehnika za što bolje edukaciju zaposlenih vrše se posmatranje radnih procesa i interakcije sa kupcima/klijentima, kao i sa zaposlenim radnicima. Zatim slijedi in house trening, koji je u potpunosti prilagođen predmetnom preduzeću i raspoloživom kadru. Poseban akcenat se stavlja na izgradnju i razvoj individualnog i pozotivnog odnosa sa svakim polaznikom/radnikom i maksimalnom jačanju osobnih potencijala Klijent: Blagorad d.o.o.
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Milenko BlagojevićTelefon:065 511 870E-mail: bbojan@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.01.2007.-30.07.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda Klijent: Industrijske plantaže AD
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Dario JokanovićTelefon: 065 525539E-mail: ind.plan@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):03.03.2007-03.12.2007.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda. Usaglašavanje poslovanja sa FSC standardima za šumarstvo  Klijent: Auto Milovanović
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Dejan MilovanovićTelefon: 051 228 522E-mail: office@automilovanovic.com

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.01.2009-
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda Klijent Šumaplan d.o.o.$
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Duško TopićTelefon:E-mail:sumaplan@inecco.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):05.10.2007-12.04.2008.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standarda Klijent: Beoplast d.o.o.
Kontakt podaci klijentaKontakt osoba: Ilija KiklićTelefon: 051 586 421E-mail: info@beoplast.info

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):01.06.2008-01.03.2009.
Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):Priprema preduzeća za upravljanje sistemom kvaliteta po zahtjevima ISO 9001 standardaPriprema preduzeća za upravljanje sistemom zaštite životne sredine po zahtjevima ISO 14001 standarda U periodu od oktobra 2004. godine do sada implementiraoni su sledeći projekti:Studija o procjeni uticaja Kamenoloma «Vučijak» na životnu sredinu, br. 2.2-004-40/05, februar 2005.Program dugoročnog razvoja Preduzeća «Hercegovina bilje», Ljubinje, april, 2005.Studija o dugoročnom razvoju «Industrijske plantaže» Banjaluka, maj, 2005.Program dugoročnog razvoja Lovišta «Zmijanje» Banjaluka, juni 2005.