Miroslav Topić

  +387 65 541 515
 cezar@inecco.net
  Zore Kovačević 28, Banja Luka
  Zanimanje: Upravljanje kvalitetom, organizacija proizvodnje, poslovno planiranje, razvoj proizvoda, upravljanje i organizacija MSP, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje prodajom i nabavkom, marketing, unapređenje prodaje

Opis metodologije izvođenja treninga 

1. Metodologija rada (Sadržaj programa rada)

Osnovne faze u realizaciji programa rada uključuju sledeće aktivnosti:

1.1. Analiza postojećeg stanja u odnosu na zahteve za sistem upravljanja kvalitetom

Ova aktivnost programa rada sprovodi se za svako preduzeće pojedinačno, prema unapred definisanom programu, sa kojim je preduzeće upoznato. Vreme za snimanje stanja prilagođava se obimu poslova i složenosti organizacije. Svi elementi poslovanja bitni za projektovanje sistema upravljanja kvalitetom biljleže se, kako bi se mogli uporediti sa definisanim kriterijumima.  O snimanju stanja formira se izvještaj koji se koristi za projektovanje sistema upravljanja. Izvještaj se dostavlja i preduzeću.

Prilikom analize postojećeg stanja, bitno je da se utvrdi:

–       osnovna delatnost organizacije (šta je glavni, a šta su sporedni procesi),

–       definisanost organizacije i raspodela nadležnosti,

–       trenutna dokumentovanost procesa rada i aktivnosti u organizaciji ,

–       jaki i slabi dijelovi poslovnog sistema,

–       raspoloživost resursa za obavljanje poslova i razvijenost informacionog sistema.

Izveštaj o snimanju stanja sadrži:

–       detalje o programu provere,

–       opšti utisak o organizaciji,

–       nalaze provere u odnosu na zahteve referentnog standarda (neusaglašenosti i zapažanja),

–       prijedlog sistemskih mjera,

–       preporuke za postupak sa izvještajem.

Izvještaj služi:

–       za formiranje liste dokumenata sistema upravljanja kvalitetom,

–       za izradu detaljnog programa rada,

–       za mjerenje postignutih efekata na kraju realizacije programa rada.

1.2. Detaljno planiranje realizacije projekta 

Detaljnim planom utvrđuju se zajedničke aktivnosti (rad u grupi), pojedinačne aktivnosti i rokove za njihovo sprovođenje.

 Plan definiše:

–       Aktivnosti koje treba sprovesti,

–       Zaduženja za realizaciju aktivnosti,

–       Rok za svaku grupu aktivnosti programa rada,

–       Resurse koji su potrebni za realizaciju tih aktivnosti,

Program rada usvaja  preduzeće.

1.3. Projektovanje dokumentacije

Dokumenta sistema upravljanja kvalitetom treba da uključe:

–       dokumenta koja se zahtevaju standardom za sistem upravljanja kvalitetom,

–       dokumenta koja se zahtevaju zakonom ili drugom regulativom, a preduzeće ih nema (konsultanti daju preporuku za pripremu),

–       dokumenta za one procese i aktivnosti gdje postoji rizik od greške ukoliko proces rada ne bi bio dokumentovan,

–       dokumenta za nove procese koji se uvode u poslovni sistem,

–       dokumenta za procese i aktivnosti u koje treba unijeti promjenu,

U zavisnosti od veličine preduzeća i složenosti poslova koji se u njima sprovode, sistem dokumentacije može imati različitu strukturu. 

Za svaki planirani dokument sistema upravljanja treba utvrditi nadležnost za izradu nacrta, preispitivanje i odobravanje, kao i rokove za ove aktivnosti. Termin plan rada na izradi dokumenata usklađuje sa termin planom cjelokupnog programa rada.

1.4. Obuka

U grupnoj primjeni sistema upravljanja kvalitetom, obuka ima posebno važnu ulogu Zato je važno, pored smjernica za primjenu elemenata standarda, obukom obuhvatiti i sve što je vezano za upravnu i administrativnu stranu primjene sistema upravljanja kvalitetom. Na taj način se na licu mjesta može odmah preći na operativan rad.

Obuka se strukturira prema sadržaju i učesnicima: rukovodstvo, radni tim preduzeća i predstavnika rukovodstva za kvalitet (vođu projekta).

Program početne obuke uključuje najmanje sledeće:

–       Pojam kvaliteta i sistema upravljanja: predstavnici preduzeća zajedno (po pravilu – direktori i vlasnici);

–       Detaljno tumačenje standarda i smjernice za primjenu: vođe projekta i radni timovi;

–       Vođenje projekta primjene sistema upravljanja kvalitetom, metodologija izrade i upravljanja dokumentima: za vođe projekta.

1.5. Izrada dokumenata, preispitivanje i pregled

Ova faza podrazumeva:

–        Izrada dokumentacije koja je obavezna po ISO 9001 iz 2008, 14001, HACCP i ostalim međunarodnim normama koji su zajednički za sva preduzeća, i mogu biti regulisani na istim principima (na primer: upravljanje kadrovima, interne provere, analiza poslovnih rezultata i slično);

–       Izrada radnih procedura ,ovaj dio konsultacija obavlja se za procese koji su specifični za svako preduzeće. Bito je napomenuti ako se radi sa preduzećima iz iste oblasti ili pak identične djelatnosti ona ipak nemaju istu organizaciju, politike, ciljeve, principe, tržišta i druge elemente poslovanja.

–       Rad na izradi dokumenata prema usvojenom termin planu i zaduženjima,

–       Pregled i preispitivanje nacrta dokumenata. U ovoj grupi aktivnosti učestvuju autor, predstavnik rukovodstva za kvalitet, konsultant i sve poslovne funkcije koje učestvuju u sprovođenju konkretnog procesa. Ova aktivnost veoma je važna za formiranje kvalitetnog dokumenta.

1.6. Primjena dokumenata

Dokumenta sistema upravljanja kvalitetom treba da počnu da se primjenjuju odmah po odobravanju, kako bi se u što kraćem roku mogli procjeniti efekti definisanih rješenja. Uključenje zaposlenih u ovoj fazi je vrlo značajno. Uloga direktora preduzeća i svih rukovodilaca je da zaposlenima protumače politiku, ciljeve, principe rada i da sprovode nadzor nad primjenom dokumenata. Davanje ličnog primjera je izuzetno bitno, jer se pravila najbrže primjenjuju tamo, gde je vidljivo da važe uvijek i za sve.

Takođe je važno da svi učesnici procesa budu informisani i motivisani da predlažu dalja poboljšanja, jer se projektovana rješenja mogu provjeriti jedino u praksi.

1.7. Obuka i sprovođenje interne provjere

Obuka internih proveravača sprovodi se prema standardnom programu koji uključuje analizu standarda za sistem upravljanja kvalitetom i analizu standarda za sprovođenje provjere. Obuka za sprovođenje internih provjera zajednička je aktivnost za sva preduzeća iz grupe.

Tokom obuke, slušaoci na vježbama pripremaju i internu provjeru za svoje preduzeće (izrada programa provjere i liste pitanja).

U prvoj internoj provjeri u svakom preduzeću učestvuje i konsultantski tim, da bi se sprovela i praktična obuka provjeravača i da bi se definisalo što više korektivnih i preventivnih mjera i mjera poboljšanja.

Izvještaj o internoj provjeri rukovodstvo koristi za analizu i definisanje konkretnih mjera.

1.8. Završna provjera

Završnu provjeru sistema upravljanja kvalitetom sprovodi konsultant u svakom preduzeću. Završnom provjerom utvrđuje se:

–       da li je program rada u potpunosti realizovan i da li su sprovedene sve definisane aktivnosti,

–       da li je sistem upravljanja kvalitetom u primjeni i kakvi su efekti,

–       da li su sprovedene sve mjere definisane na osnovu izvještaja o internoj provjeri,

–       potrebe za mjerama u sistemu upravljanja kvalitetom,

–       mogućnosti za dalja unapređenja.

Izvještaj se dostavlja rukovodstvu svakog preduzeća.

–        Poslovno planiranje   

Analiza predhodnog materijalno finansijskog stanja i izrada biznis plana za naredni period na naučnim  osnovama.

–        Upravljanje i organizacija MSP

Sistematizacija radnih mjesta , organizacija po nivoima upravljanja-top management , srednji nivo , izvršioci…, definisanje odgovornosti rukovodstva i preispitivanja od strane rukovodstva. 

–        Upravljanje ljudskim resursima

Izrada procedure upravljanja ljudskim resursima, planiranje obuka kadra bitnih za kvalitet proizvoda/usluge, vrednovanje obuka.

–        Organizacija proizvodnje

Izrada procedure izvođenja proizvodnje sa definisanjem proizvodnih procedura i  procedura kontrole sve do pakovanja i izlaza robe iz proizvodnje.

–        Upravljanje kvalitetom

Konsultantske usluge uvođenja ISO 9001 standarda, procesni prostup. Posjet preduzeću- teoretska obuka, praktična obuka, simulacija mogućih situacija i razjašnjenja problema , iz oblasti sistema upravljanja kvalitetom. 

–        Marketinško planiranje i istraživanje

Izrada procedure rada komercijalista.  

–        Upravljanje prodajom i nabavkom

Prostupak prodaje– izrada procedura i obuka zaposlenih vezano za usaglašavanje zahtjeva kupaca- preispitivanje zahtjeva kupaca –usaglašenosti.

Izrada prcedure nabave-gdje definišemo kriterijume za odabir dobavljača i vrednovanje dobavljača, način izrade specifikacije za proizvod, način prijemne kontrole robe i postupke vezano za reklamacije dobavljaču neusaglašene robe.

Predhodne oblasti su rađene u svim dolje navedenim preduzećima.

–        Razvoj proizvoda – konsultantske usluge izrade procedure projektovanja i razvoja proizvod Rađena je u preduzećima : DIGIT d.o.o. Banjaluka, KHE GROUP d.o.o. Banjaluka . 

Klijent

Trigon d.o.o.  

Ramići bb, Banja Luka

hidrogradnja i visokogradnja

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Bjelajac Nenad

Telefon: 051 393 434

E-mail:-

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od 24.06.2008 do 15.04.2009

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Klijent

KHE Group d.o.o.

Rakovačkih rudara 4 ,Banja Luka

preduzeće za projektovanje građevinarstvo i konsalting 

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Aleksandra Segić

Telefon: 065 996 418

E-mail: khegroup@teol.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od  15.03.2008 do 26.01.2009 godine 

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Klijent

Agencija za razvoj Mrkonjić Grad

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Todorović Tomislav

Telefon: 066 710 251

E-mail:-

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od 17.12.2008. do 24.12. 2008

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Izrada investicionog plana- plan postavljanja turističke signalizacije na području opštine Mrkonjić Grad.

Klijent

KMC d.o.o. Banja Luka

servis i prodaja biroopreme

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Stanivuković Slobodan

Telefon: 065 / 569-464

E-mail: kmc@blic.net

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od  01.09.2007 do 27.10.2008 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Klijent

ELNAR d.o.o. 

Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka

obavljanje poslova u elektroenergetici  i  zaštiti na radu

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Aleksandra Stevandić

Telefon: 065 / 897 – 003

E-mail:

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od  01.09.2007 do 10.10.2008 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati)

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Klijent

MOZAIK TRADE d.o.o.

Ramići bb ,Banja Luka

Proizvodnja namještaja

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Džajić Srđan

Telefon:  065/204-200

E-mail:

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od  01.09.2007 do 30.09.2008 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Klijent

Pan-ex d.o.o., Banja Luka

Dunavska 1c, 78000 ,Banja Luka

Informacione tehnologije

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Slobodan Lončar

Telefon: 065 / 513 910

E-mail:

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od  01.09.2007 do 16.07.2008 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Klijent

TEHSAN D.O.O., Banja Luka

za trgovinu, projektovanje, izvođenje 

grijanje i vodovodne instalacije

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: Boris Radojević

Telefon: 065 525 500

E-mail: tehsan@blic.net                                

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od 26.09.2006 do 24.12.2007 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Prema informacijama provedena je prva nadzorna provjera.

Klijent

DIGIT D.O.O.

Kralja Petra I karađorđevića 83 a-2, Banja Luka

Informacione tehnologije

Kontakt podaci klijenta

Kontakt osoba: SKENDERIJA DRAGAN

Telefon:065 -512 -103

E-mail:-

Vrijeme realizacije projekta od-do (datum):

Od 25.09. 2006 do 26. 05. 2007 godine

Opis projekta (cilj i sadržaj savjetovanja ili nuđenja usluga; rezultati):

Priprema preduzeća za inplementaciju i sertifikaciju najpogodnijeg sistema prema zahtjevima norme ISO 9001.

Rezultat: sistem je uspješno inplementiran i sertifikovan.

Prema informacijama provedena je prva nadzorna provjera.