Konkurs za finansijsku podršku inovatorstva

Na osnovu člana 3.Pravilnika o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik RS, broj 122/06, 11/07 i 109/10), Ministarstvo nauke i tehnologije RS obavještava inovatore i organizacije inovatora da je ukupan iznos sredstava finansijske podrške inovatorstva u Republici Srpskoj za III i IV kvartal 2013. godine 36.500,00KM od čega je 18.500,00KM za pomoć Savezu inovatora, udruženjima inovatora i drugim organizacijama vezanim za inovatorstvo i 18.000,00KM za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora.

Zainteresovani inovatori i organizacije inovatora podnose prijave za finansijsku podršku inovatorstva isključivo na propisanim obrascima i to: za organizacije inovatora obrasci OOI i OOZ, za inovatore pojedince ili grupe inovatora obrazac OIZ, a u slučaju da se inovator po drugi put prijavljuje sa istom inovacijom obrasci OIZ i OII. Navedeni obrasci se nalaze na sajtu ministarstva http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx ili se mogu dobiti putem faksa broj 051 338 856.

Prijave se podnose na adresu: Ministarstvo nauke i tehnologije RE, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom “Tehnologija-inovatorstvo”.

Rok za podnošenje prijava je 20.10.2013. godine.

Sa inovatorima i organizacijama inovatora kojima se odobri finansijska podrška, Ministarstvo nauke i tehnologije sklopiće ugovore kojima će regulisati međusobna prava i obaveze.