Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

a osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, Razvojna agencija Republike Srpske u okviru aktivnosti Evropske mreže preduzetništva, raspisuje:

Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske

Kontroling je vodeća njemačka metodologija upravljanja preduzećem kojom se prikupljaju poslovne informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i sl.).

Cilj obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primjeniti u svom radu i u radu preduzeća.

Obuka će obuhvatiti sljedeće oblasti:

 • Kolbov ciklus učenja,
 • Fasilitacija,
 • Dizajniranje obuke trenera,
 • Osnove kontrolinga,
 • Specifični alati kontrolinga,
 • Životni ciklus proizvoda,
 • Analiza konkurencije,
 • Benchmarking šabloni,
 • Spoznaja slabosti preduzeća,
 • BCG matrica,
 • ABC analiza,
 • Izrada „onePage“ izvještaja,
 • Upravljanje izvještajima,
 • Generisanje izvještaja iz eksela,
 • Upravljanje radnim timovima.
 • Obuka obuhvata teorijski i praktični dio.

KORIST ZA POLAZNIKA OBUKE

Polaznici dobijaju sistematičan pregled bitnih zadataka kontrolinga,
Polaznici usvajaju pojmove kontrolinga i uče raditi sa kontroling alatima,
Završavanjem obuke stiču potrebna znanja i kompetencije iz kontrolinga koja su im potrebna za rad sa rukovodiocima u preduzeću,
Visoka orijentacija prema korisnicima i primjeri iz svakodnevnog rada u preduzeću osiguravaju praktičnu korist za polaznike obuke,
Polaznici stiču osnovna stručna i metodička znanja za razvoj mjera za ostvarivanje ciljeva preduzeća, dokumentovanje poslovanja, te korekciju grešaka u poslovanju.
Završavanjem obuke polacnici stiču sposobnost prenosa stečenog znanja.


USLOVI ZA PRIJAVU

 • Završen fakultet društvenog smjera (poželjno ekonomski fakultet), ili fakultet tehničkog smjera,
 • Poznavanje procesa u preduzeću (proizvodni, podržavajući, kontrolni ili mjerni procesi),
 • Poznavanje finansija i planiranja poslovanja na godišnjem nivou,
 • Poželjno predznanje iz konsultantskog ili trenerskog posla (kandidati koji ispunjavaju ovaj uslov imaće prednost),
 • Popunjena Izjava o pristanku preduzeća u kojem će se praktično provoditi stečena znanja.
 • Popunjen Upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa,
 • dao lažne informacije.
 • IZDAVANJE SERTIFIKATA

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašteni ICV InternationalControllerVerein (Međunarodno udruženje kontrolera) trener.

Napomena:

 • Obuka će se izvoditi prema ICV InternationalControllerVerein (Međunarodno udruženje kontrolera) metodologiji.

** Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom provođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.

TERMINI ODRŽAVANJA OBUKE

Obuke će se održavati u Istočnom Sarajevu od juna do novembra mjeseca 2021. godine.

Obuke počinju u 10.00 časova, a završavaju se u 16.00 časova.

Krajnji rok za završetak obuke je 30.11.2021. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosilac prijave dostavlja sljedeća dokumenta:

popunjenu prijavu,
biografiju na srpskom jeziku,
dokaz o završenom fakultetu (ovjerena kopija diplome),
potvrde ili drugi dokazi o završenom konsultantskom/trenerskom poslu,
izjava o pristanku preduzeća da će biti partner u uvođenju kontrolinga.
upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću
Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

TROŠKOVI OBUKE

Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke.

Agencija će sa izabranim kandidatima sklopiti sporazum o provođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o pružanju usluga kontrolinga. Ove usluge su za preduzeće besplatne.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 11.06.2021. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na imejl adresu: een@rars-msp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: een@rars-msp.org ili na broj telefona: 051/222-120.

PRILOG:

Prijava
Upitnik o analizi potreba za poslovnom funkcijom kontrolinga u preduzeću
Izjava o pristanku preduzeća
Uputstvo