Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske (Agencija), u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021 – 2027. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, raspisuje

Javni poziv

za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Pružaoci usluga, mentori svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima kroz  analizu poslovanja, razvojni plan i standardizovane alate unapređenja, ukazuju vlasniku i menadžmentu, na šta treba i kako da se fokusira u tekućem poslovanju, a u skladu sa raspoloživim ljudskim i drugim resursima.

Mentoring usluga, na taj način doprinosi unapređenju kako efikasnosti korišćenja resursa, smanjenja troškova poslovanja, bolje organizacije, tako i efektivnosti, odnosno  fokusiranosti na one poslovne ciljeve i projekte koji obezbjeđuju bolje i sigurnije prihode.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću), određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene analize, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom. Nakon usvojenog akcionog plana, preduzeća zajedno sa mentorima uvode standardizovane alate unapređenja i druge aktivnosti koje će poboljšati poslovanje.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 • Provođenje zajedničke pripreme i savjetovanje za analizu trenutne situacije u preduzeću i savjetovanje za dalje samostalno identifikovanje problema i definisanje prioriteta prema raspoloživosti resursa;
 • Provođenje pripreme i savjetovanje za izradu efikasnog akcionog plana i strategija  unapređenja poslovanja sa fokusom na efikasnost i produktivnost;
 • Stručno savjetovanje u oblasti marketinga i prodaje, analize tržišta, upravljanja ljudskim resursima i slično;
 • Stručno savjetovanje za uvođenje standardizovanih alata unapređenja, kao što su japanski alati 5S, gemba, princip prepoznavanja ključnih 8 gubitaka, kaizen kartice i kaizen sastanci unapređenja, kreiranje korporativne kulture unapređenja;
 • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP koje uključuje stručno savjetovanje za pristupanje fondovima, dostupnim izvorima finasiranja (domaćim i stranim), novim tehnologijama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, izlaska na strano tržište i drugih potrebnih informacija za poslovno povezivanje.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije:

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju:

 1. Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju preduzeća kojima su pružene mentoring usluge u prethodnim godinama.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene, selekcije i ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa;
 • dao lažne informacije, ili nije dao sve potrebne informacije koje je Agencija zahtijevala, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoringa je 28. februar 2023. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Skenirana dokumentacija u PDF formatu koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovana preduzeća i preduzetnike ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
  • Popunjena prijava;
  • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.3 i 1.4 nisu obavezni da dostave preduzeća i preduzetnici registrovani u 2022. godini. Umjesto ovih dokumenata, treba da dostave uprošćen poslovni plan za 2022. godinu.

 1. Za mala i srednja preduzeća i preduzetnike starije od 3 godine:
  • Popunjena prijava;
  • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne dostavljene prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoringa u 2022. godini po jednom preduzeću u neto iznosu je maksimalno 1.000 konvertibilnih maraka. Sredstva obezbjeđuje Agencija, a dodjeljuju se mentorima koje su već kandidovale lokalne razvojne agencije ili jedinice lokalne samouprave, a koji će biti angažovani za besplatan mentoring korisniku usluge – izabranim preduzećima i preduzetnicima.

Za pružanje usluge mentoringa predviđen je neto iznos od 20 konvertibilnih maraka po satu, sa maksimalno mogućih 50 sati angažovanja.

NAPOMENA:

Za pružanje besplatne mentoring usluge prednost će imati mala i srednja preduzeća i preduzetnici čije se sjedište nalazi na području gdje postoje sertifikovani mentori. Međutim, u zavisnosti od broja podnijetih prijava i raspoloživih finansijskih sredstava postoji mogućnost pružanja mentoring usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike i u čijem mjestu sjedišta nema sertifikovanih mentora.

OCJENA I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA MENTORINGA

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji, vrši ocjenu i izbor korisnika usluge prema sljedećim kriterijumima:

 1. Vrsta djelatnosti (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: prerađivačka djelatnost; usluge; trgovina i ostalo);
 2. Broj zaposlenih (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: više od 10 zaposlenih; 5-9 zaposlenih i 1-4 zaposlena);
 3. Opis očekivanja od mentoringa (jasnoća opisa očekivanja i ocjena izvodljivosti mentoring usluge).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2022. godini.

Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.

Nakon izvršene evaluacije, kandidati koji budu zadovoljili kriterijume i uđu u uži izbor, treba da dostave traženu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna agencija Republike Srpske,

Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv je otvoren od 22. jula do 31. avgusta 2022. godine do 24 časa.

Javni poziv i drugi prateći obrasci dostupni su na veb stranici Agencije, www.rars-msp.org.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, ili na broj telefona: 051/222-157.

PRIJAVA

UPUTSTVO ZA JAVNI POZIV

 

Rent a car Banja Luka

2 komentara na “Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj”

Komentari su zatvoreni.