JAVNI POZIV za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga

Na osnovu Programa rada sa finansijskim planom za 2015. godinu, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje:

 JAVNI POZIV

za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta„Mreža konsultanata“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“. 
Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Prihvatljivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su na veb stranici Agencije https://www.rars-msp.org.   

Rok za podnošenje prijava je 04.12.2015. do 1600 časova.

Prijave se dostavljaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošiljkom, ili lično na adresu: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 35,000 KM.