Javni poziv za prijavu za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“

Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za prijavu privrednih subjekata za sufinansiranje konsultantskih usluga u okviru projekta „Mreža konsultanata“.

Mogućnost prijave imaju privredni subjekti registrovani na području Republike Srpske.

Rok za podnošenje prijava je 08.12.2022. godine do 1600 časova.

Prijave se dostavlјaju u jednoj zapečaćenoj koverti, preporučenom pošilјkom, ili lično na adresu: Razvojna agencija Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za učešće u projektu Mreža konsultanata, ne otvarati prije sastanka Komisije“.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ove faze Projekta je 20.000,00 KM.

Prihvatlјivi korisnici, uslovi za prijavu, uputstva za prijavu, obrasci, te druge informacije i neophodna dokumentacija, dostupni su ispod:

OBRAZAC ZA PRIJAVU

UPUTSTVO

IZJAVA ZA PARTNERSTVO

REFERENCE

UPITNIK O OČEKIVANIM UTICAJIMA