Javni poziv za izbor korisnika podsticaja za zapošljavanje nezaposlenih

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske objavilo je novi Javni poziv za izbor korisnika podsticaja za zapošljavanje nezaposlenih lica u Republici Srpskoj, kojima će biti dodjeljena bespovratna novčana sredstava.

Ukupna sredstva za dodjelu podsticaja po ovom javnom pozivu iznose 2.685.000 KM, a izvor sredstava  je Budžet Republike Srpske.

Prema novom javnom pozivu, sredstva podsticaja iznosiće 2.500 KM po jednom novozaposlenom radniku, a za zapošljavanje djeteta poginulog ili nestalog borca Vojske Republike Srpske predviđen je iznos od 3.000 KM.

Ministarstvo je, analizirajući potrebe privrednih subjekata, proširilo djelatnosti koje će moći da apliciraju za navedena sredstva podsticaja.Korigovan je i dio javnog poziva koji se odnosi na zapošljavanje najmanje osam umjesto ranijih 10, odnosno najviše 80 u odnosu na ranijih 50 nezaposlenih lica. Ukoliko Vlada Republike Srpske procijeni da je to od posebnog interesa za Republiku Srpsku, biće omogućeni podsticaji i za veći broj od navedenog.

Komisija Ministarstva provešće postupak dodjele podsticaja i predložiti listu poslodavaca sa kojima će, nakon što Vlada donese Odluku o odobravanju, biti potpisani ugovori za dodjelu podsticaja.

Korisnik sredstava može biti malo i srednje preduzeće koje ima sjedište na području Republike Srpske, uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa najmanje u posljednjih šest mjeseci prije dana raspisivanja javnog poziva i nema dospjelih, a neizmirenih obaveza u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja.

Korisnik podsticaja ne može biti pravno lice koje je koristilo podsticaje u prethodnom periodu, a nakon isteka predviđenog roka za zadržavanje broja radnika smanjilo broj zaposlenih, kao ni pravno lice koje je smanjilo broj zaposlenih radnika u posljednjih godinu dana prije raspisivanja javnog poziva.

Kriteriji koji će se uzimati u obzir prilikom rangiranja su: redovnost u izmirivanju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u prethodnih godinu dana do dana raspisivanja javnog poziva, poslovni rezultat poslodavca u posljednja tri godišnja obračunska perioda, razvijenost opštine u kojoj se vrši dodatno zapošljavanje, broj zaposlenih radnika u trenutku podnošenja zahtjeva, kao i planirani broj i stručna sprema novozaposlenih radnika. Poreska uprava Republike Srpske će, po isteku svakog kvartala, vršiti kontrolu broja zaposlenih i kontrolu plaćanja poreza i doprinosa kod korisnika podsticaja i o tome izvještavati ministarstva finansija i industrije, energetike i rudarstva.

Pravno lice koje se prijavljuje na javni poziv obavezno je dostaviti, pored traženih dokumenata, popunjen obrazac za prijavu na javni poziv, koji je, uz javni poziv, od danas dostupan na veb stranici na portalu Vlade Republike Srpske http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/javnipozivi/Pages/PregledJavnihPoziva.aspx.

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja.