Javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru MSP

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (MSPP) u oblasti modne industrije (FashionTech) i turizma, a kroz unapređenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visoko-tehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima.
Ovaj poziv usmjeren je na modnu industriju i turizam. U tom smislu, javni poziv obuhvata projekte sa sledećim temama:

    TEMA 1: Fashion Tech – podrška realizaciji projekata usmjerenih ka razvoju novih proizvoda i materijala; razvoj dizajna i proizvodnje; maloprodaja i marketing.

    TEMA 2: Turizam – podrška projektima usmjerenih ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili međunarodnim tržištima.

Aktivnosti koje će biti podržane u okviru ovog COSME javnog poziva uključuju:

    Podršku i jačanje međusektorske saradnje u okviru međunarodnih konzorcijuma u kojima su članovi relevantne organizacije (inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti, centri za razvoj i druge organizacije od značaja za podršku razvoju poslovanja) i

    Poslovnu podršku inovativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima u cilju rasta i razvoja njihovog poslovanja.

Aplikanti moraju da formiraju međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili institucija javnog prava (private and public entities) koji pružaju podršku start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima, a među kojima:

    Poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije za podršku start-up i sektoru MSP,
    Nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou,
    Profitne organizacije.

Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Ukupan iznos budžeta javnog poziva je EUR 2.600.000 i biće realizovan u skladu sa gore navedenim temama:

    TEMA 1: EUR 1.600.000

    TEMA 2: EUR 1.000.000

Maksimalan iznos sufinansiranja iznosi 75 %. Očekuje se da Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije EASME finansira dva projekta (po jedan za svaku temu).

Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra 2017. do 17 časova.

Podnošenje prijave za sredstva iz javnog poziva moguće je jedino da se izvrši elektronskim putem preko naloga na Portalu za učesnike (Participants Portal) koji poslovni subjekt mora da otvori. Prije podnošenja prijave svi članovi konzoricjuma (kooridnator i partneri) moraju da budu registrovani u Registru korisnika (Beneficiary Register).