JAVNI KONKURS za radno mjesto: Tehnički sekretar jedan (1) izvršilac

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/15), Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S za radno mjesto

Tehnički sekretar jedan (1) izvršilac

Opis poslova

Vrši administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije Agencije; obavljasekretarske poslove za direktora Agencije i obezbjeđuje tehničke i druge uslove u vezi sa pripremom i održavanjem sastanaka direktora Agencije; asistira direktoru Agencije tako što vodi njegov raspored i organizuje sastanke; koordinira pripremu materijala za sastanke i razgovore; obezbjeđuje pripremu/izradu i kopira  dokumenata; obezbjeđuje protok informacija u Agenciji putem izvršavanja profesionalnih i tehničkih zadataka kao što je preuzimanje i preusmjeravanje telefonskih poziva; vrši poslove primanja, raspoređivanja i otpremanja pošte; obavlja poslove sređivanja i čuvanja arhivske građe; vrši druge poslove po nalogu direktora Agencije, a po potrebi i drugih zaposlenih u Agenciji.

Opšti uslovi

 Kandidat mora da ispunjava sledeće opšte uslove :

 • da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu.

Posebni uslovi

Kandidat mora da ispunjava sledeće posebne uslove:

 • všs ili sss
 • najmanje jedna godina radnog iskustva, sa odgovarajućom stručnom spremom,
 • poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog),
 • dobre komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje rada na računaru.

Kandidat je dužan da blagovremeno uz prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, dostaviti sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, notara ili drugih ovlaštenih državnih organa i to:

 • biografija sa kretanjem u službi,
 • diplomu o završenoj školskoj spremi;
 • uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
 • uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske;
 • uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijava je četrnaest (14) dana od dana objavljenog konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Kandidati su dužni prijave kovertirati i dostaviti lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Javni konkurs ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org