Javni konkurs za prijem u radni odnos

Broj: 03-3-25-2/23

 

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Razvojnoj agenciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/20), Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 03-3-25-1/23 od 28.06.2023. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 

 1. Viši stručni saradnik za marketing ………………………………………………. 1 (jedan) izvršilac.

 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od šest mjeseci.

 

II – Opis poslova

 

Pozicija 1. – izrađuje i realizuje marketing plan Agencije, uključujući plan kreiranja publikacija, periodičnih izvještaja, događaja u organizaciji Agencije, nastupa Agencije na drugim događajima, strateške komunikacije prema zainteresovanim stranama i druge aktivnosti u oblasti marketinga; osmišljava i realizuje elemente strateškog pozicioniranja Republike Srpske kao povoljnog ambijenta za realizaciju ulaganja; izgrađuje i upravlja poslovnim imidžom Agencije u skladu sa misijom, vizijom, ciljevima i vrijednostima Agencije; učestvuje u izradi marketinških materijala za sve aktivnosti Agencije (prezentacije, brošure, pisma, studije, izvještaji, bilteni i slično); upravlja vizuelnim identitetom Agencije; organizuje i promoviše događaje pod okriljem Agencije; osmišljava metodologiju za mjerenje efekata marketing aktivnosti; prati i izvještava o efektima marketing aktivnosti na širu javnost; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac ili direktor Agencije.

 

III – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

IV – Posebni uslovi

 1. VSS – ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka, psihologija;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. odlično znanje engleskog jezika;
 4. poznavanje rada na računaru;
 5. vozačka dozvola Be-kategorije.

 

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. potvrdu o radnom iskustvu;
 5. biografiju;
 6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „VEČERNJE NOVOSTI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „VEČERNJE NOVOSTI“.

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org.

DIREKTOR

                                                                                                                                                         Marinko Đukić

 

PRILOG