Javni konkurs za prijem u radni odnos

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Razvojnoj agenciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/20), Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 03-3-9/22 od 17.08.2022. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem u radni odnos

 

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 

 1. Viši stručni saradnik za privlačenje ulaganja – upravlјanje projektima ………….. 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme na period od tri mjeseca.

 

II – Opis poslova

Pozicija 1. – popunjava i vodi baze lokacija za ulaganja; pruža podršku za realizaciju ulaganja u svim fazama; ažurira i prezentuje propise za realizaciju ulaganja, posebno u dijelu koji se odnosi na prenos vlasničkih ili korisničkih prava na lokacije za ulaganja, propise za zaštitu životne sredine i zaštitu od požara, dobijanje građevinske dozvole, izgradnju objekata, dobijanje upotrebne dozvole, spolјnotrgovinskog poslovanja, radnog prava, boravka stranaca, poreskih propisa, podsticaje za ulaganja; redovno kontaktira i obilazi jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj sa cilјem pronalaska raspoloživih lokacija za ulaganja; provodi aktivnosti o ulaganjima kroz informacioni sistem Agencije; organizuje posjete lokacijama za ulaganja i učestvuje u procesu odabira konačne lokacije za realizaciju ulaganja; ažurira veb stranicu Agencije u dijelu propisa za realizaciju ulaganja; obavlјa i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac ili direktor Agencije.

 

III – Opšti uslovi

 1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

IV – Posebni uslovi

 1. VSS, pravni fakultet;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. odlično znanje engleskog jezika;
 4. poznavanje rada na računaru;
 5. vozačka dozvola B kategorije.

 

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. potvrdu o radnom iskustvu;
 5. biografiju;
 6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalјa 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

PRILOG:

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa.