Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 42/15) i Odluke direktora o potrebi zasnivanja radnog odnosa broj: 03-3-29/17 od 16.10.2017. godine, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

I – Naziv radnog mjesta: Viši stručni saradnik (koordinator projekta) – 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos za navedno radno mjesto zasniva se na neodređeno vrijeme.

II – Opis poslova: samostalno ili u saradnji sa zaposlenima u Agenciji priprema prijedloge programa, projekata i njihovih budžeta u skladu sa propisanim pravilima i procedurama donatora; odgovoran je za tehničku i metodološku ispravnost projektnog prijedloga; koordinira projektne aktivnosti i učestvuje u njihovom sprovođenju kao odgovorno lice na pojedinim projektima; redovno obavještava rukovodioca Odjeljenja o projektnim aktivnostima; priprema periodične i finalne izvještaje o realizaciji projekata; učestvuje u programskom planiranju i pripremi odgovarajućih projektnih sažetaka; učestvuje u pripremi, realizaciji i izvještavanju projekata koji se odnose na preduzetničku infrastrukturu (poslovne zone, inkubatore, klastere i dr.) i promociju investicionih mogućnosti u Republici Srpskoj; definiše i koordinira poslove i zadatke volonterima angažovanim na pojedinim projektima; pruža stručnu pomoć u pripremi i realizaciji projekata lokalnim i međuopštinskim razvojnim agencijama, te nadležnim organima u jedniciama lokalne samouprave u oblasti razvoja MSP; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac.

III – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

IV – Posebni uslovi

 1. VSS (VII stepen), društveni ili tehnički fakultet;
 2. najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja;
 3. dobro poznavanje procesa upravljanja projektnim ciklusom i projektnim programiranjem;
 4. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 5. poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, treba da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 • diplomu o završenom školovanju;
 • uvjerenje o državljanstvu;
 • izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 • uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure);
 • uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu (dostaviće izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure);
 • dokaz o radnom iskustvu;
 • biografiju;
 • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Euro Blic“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Euro Blic“.

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org