Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Razvojnoj agenciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/20), Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 03-3-9/20 od 11.12.2020. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R za prijem radnika

 I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Tehnički sekretar – 1 (jedan) izvršilac;
 2. Spremačica/spremač – 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos za poziciju 1. i poziciju 2. zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

II – Opis poslova

Pozicija 1. – vrši administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije Agencije; obavlјa sekretarske poslove za direktora Agencije i obezbjeđuje tehničke i druge uslove u vezi sa pripremom i održavanjem sastanaka direktora Agencije; asistira direktoru Agencije tako što vodi njegov raspored, organizuje sastanke, koordiniše pripremu materijala za sastanke i razgovore; obezbjeđuje pripremu/izradu i kopiranje dokumenata; obezbjeđuje protok informacija u Agenciji putem izvršavanja profesionalnih i tehničkih zadataka kao što je preuzimanje i preusmjeravanje telefonskih poziva; vrši poslove primanja, raspoređivanja i otpremanja pošte, obavlјa poslove sređivanja i čuvanja arhivske građe; vrši druge poslove po nalogu direktora Agencije, a po potrebi i drugih zaposlenih u Agenciji.

Pozicija 2. obavlјa poslove održavanja higijene radnih prostorija; čisti radne prostorije i održava inventar; briše prašinu sa inventara, prozora, zidova, vrata i drugo; održava čistoću mokrih čvorova, hodnika, stepeništa i lifta; pere prozore, usisava i čisti itisone i parkete; prijavlјuje uočene kvarove, nedostatke i nastalu štetu; po završetku radnog vremena provjerava i ostavlјa u sigurnom stanju: prozore, vrata, vodovodne i električne instalacije; priprema i poslužuje hranu, tople i hladne napitke; obavlјa i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac i direktor Agencije.

III – Opšti uslovi

 1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

IV – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

 1. VŠS ili SSS;
 2. najmanje jedna godina iskustva u struci;
 3. poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. dobre komunikacijske sposobnosti;
 5. poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2.:

 1. SSS,
 2. najmanje šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu/svjedočanstvo o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. potvrdu o radnom iskustvu;
 5. biografiju;
 6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalјa 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske“ u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

Javni konkurs će biti objavlјen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org.

DIREKTOR

Marinko Đukić