Javni konkurs za prijem radnika

Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem radnika

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1. Stručni savjetnik (m/ž)- 1 (jedan) izvršilac;
 2. Tehnički sekretar (m/ž)- 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos za poziciju 1. i poziciju 2. zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

II – Opis poslova

Pozicija 1. – daje mišljenje i učestvuje u pripremi zakona, drugih propisa i opštih akata; savjetuje direktora iz oblasti ekonomskih i pravnih pitanja i drugih pitanja iz nadležnosti rada Agencije; pruža savjetodavnu pomoć rukovodiocima organizacionih jedinica u pojedinim pitanjima; obavlja poslove pripreme i izrade dokumenata okvirnog budžeta Agencije; priprema i izrađuje prijedlog budžetskog zahtjeva Agencije; priprema i izrađuje prijedlog Programa rada Agencije i izrađuje periodične izvještaje o njegovom izvršenju; prati likvidnost Agencije i projektuje potrošnju u skladu sa raspoloživim sredstvima; priprema materijale, prijedloge i mišljenja koja daje Agencija; prati realizaciju Programa rada Agencije; u slučaju odsustva rukovodioca Odjeljenja ili spriječenosti da obavlja svoje poslove, odgovoran je za efikasno i zakonito obavljanje poslova u Odjeljenju; obavlja i druge poslove koje mu odredi direktor.

Pozicija 2. – vrši administrativne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije Agencije; obavlja sekretarske poslove za direktora Agencije i obezbjeđuje tehničke i druge uslove u vezi sa pripremom i održavanjem sastanaka direktora Agencije; asistira direktoru Agencije tako što vodi njegov raspored, organizuje sastanke, koordinira pripremu materijala za sastanke i razgovore, obezbjeđuje pripremu/izradu i kopiranje dokumenata; obezbjeđuje protok informacija u Agenciji putem izvršavanja profesionalnih i tehničkih zadataka kao što je preuzimanje i preusmjeravanje telefonskih poziva; vrši poslove primanja, raspoređivanja i otpremanja pošte, obavlja poslove sređivanja i čuvanja arhivske građe; vrši druge poslove po nalogu direktora Agencije, a po potrebi i drugih zaposlenih u Agenciji.

III – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

IV – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

 1. VSS (VII stepen), ekonomski fakultet;
 2. pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 3. poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. licenca za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe;
 5. poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2.:

 1. VŠS ili SSS;
 2. najmanje jedna godina iskustva u struci;
 3. poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. dobre komunikacijske sposobnosti;
 5. poznavanje rada na računaru.

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

Za poziciju 1.:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 5. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 6. potvrdu o radnom iskustvu;
 7. kopija licence za obavljanje profesionalne stručne aktivnosti u zvanju sertifikovanog računovođe;
 8. biografiju;
 9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

Za poziciju 2.:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 5. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 6. potvrdu o radnom iskustvu;
 7. biografiju;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „Euro Blic“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Euro Blic.

Javni konkurs će biti objavljen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org.

DIREKTOR

                                                                                                                                         Marinko Đukić