Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja pripravničkog radnog odnosa, broj: 03-3-11/21 od 18.08.2021. godine i Odluke JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS, broj: 02.2.1/0601-1620-1-2/21 od 28.07.2021. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

I – Pozicija

Pripravnik po Programu podrške zapošlјavanja mladih – djece poginulih boraca Vojske Republike Srpske (VRS) sa VSS u statusu pripravnika u 2021. godini, u slјedećem zanimanju:

  1. Diplomirani ekonomista ……………………………………………………………… 1 izvršilac.

Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, zaklјučivanjem ugovora o radu sa pripravnikom.

II – Opšti uslovi

1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;

2. da su stariji od 18 godina;

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;

4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;

5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

III – Posebni uslovi

1. VSS – diplomirani ekonomista, bez radnog iskustva;

2. da je dijete poginulog borca VRS;

3. da su prijavlјeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavod za zapošlјavanje RS;

4. poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);

5. dobre komunikacijske sposobnosti;

6. poznavanje rada na računaru.

IV – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidat je dužan, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:

1. diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena (ovjerena kopija);

2. uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);

3. ovjerenu kopiju lične karte;

4. uvjerenje da ima svojstvo porodice poginulog borca – kćer/sin poginulog borca VRS;

5. uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za Aktivno traženje posla koje se pribavlјa kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošlјavanje RS;

6. ovjerena kopija radne knjižice (strane 1,2,3,4,5,6);

7. biografiju;

8. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;

9. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;

10. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalјa 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske“ u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Javni konkurs će biti objavlјen i na sajtu Agencije www.rars-msp.org.

                                                                                                                                  DIREKTOR

                                                                                                                               Marinko Đukić