Javni konkurs za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

Na osnovu Odluke direktora Razvojne agencije Republike Srpske o potrebi zasnivanja pripravničkog radnog odnosa, broj: 03-3-6/22 od 09.06.2022. godine i Rješenja JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske o odobravanju sredstava Agenciji za finansiranje zarada pripravnika sa završenom VSS, broj: 02.2.1/0601-1027-2/22 od 13.05.2022. godine, Razvojna agencija Republike Srpske r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

 

I – Pozicija

 

Pripravnik po Programu podrške zapošlјavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022. godini, u slјedećem zanimanju:

 1. Diplomirani ekonomista ……………………………………………………………… 1 izvršilac.

Radni odnos za navedenu poziciju zasniva se na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, zaklјučivanjem ugovora o radu sa pripravnikom.

 

II – Opšti uslovi

 1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

III – Posebni uslovi

 1. VSS – diplomirani ekonomista, bez radnog iskustva;
 2. da su prijavlјeni na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Zavod za zapošlјavanje RS;
 3. poznavanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. dobre komunikacijske sposobnosti;
 5. poznavanje rada na računaru.

 

IV – Potrebna dokumentacija

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidat je dužan, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da priloži u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena (ovjerena kopija);
 2. uvjerenje o državlјanstvu, ne starije od 6 mjeseci (original ili ovjerena kopija);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje kojim se potvrđuje da se kandidat vodi na evidenciji za Aktivno traženje posla koje se pribavlјa kod nadležnog biroa JU Zavod za zapošlјavanje RS;
 5. ovjerena kopija radne knjižice (strane 1,2,3,4,5,6);
 6. biografiju;
 7. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Save Mrkalјa 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti putem „JU Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske“ u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Glas Srpske.

PRILOG:

Odluka o potrebi zasnivanja pripravničkog radnog odnosa,