JAVNI KONKURS za prijem pripravnika i volontera

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S za prijem pripravnika i volontera

I –  Pozicija

1. – Pripravnik po Projektu sticanja radnog iskustva mladih sa VSS u statusu
pripravnika u 2017. godini,komponenta II……………………………………………..1 izvršilac; 

2. –  Volonter sa VSS, rad van radnog odnosa…………………………………………..2 izvršioca.

Radni odnos za poziciju 1. zasniva se na određeno vrijeme, na godinu dana (ugovor o radu sa pripravnikom).

Za poziciju 2. sa volonterom se zaključuje ugovor o stručnom osposobljavanju (volonterskom radu) na period od godinu dana.

II – Opšti uslovi

 1. da su državljani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

III – Posebni uslovi

Za poziciju 1.:

 1. VSS – diplomirani ekonomista;
 2. da imaju do 30 godina starosti, bez radnog iskustva;
 3. da su prijavljeni na evidenciju nezaposlenih prije objavljivanja Javnog poziva za korišćenje sredstava;
 4. poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 5. dobre komunikacijske sposobnosti;
 6. poznavanje rada na računaru.

Za poziciju 2.:

 1. VSS – fakultet društvenog ili tehničkog (IT sektor) smjera;
 2. znanje engleskog jezika;
 3. dobre komunikacijske sposobnosti;
 4. poznavanje rada na računaru.

IV – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka II i III kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa naznakom za koju poziciju se prijavljuju i sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju sa prosjekom ocjena;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
 4. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 5. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 6. izjavu da nisu ranije zasnivali radni odnos u traženom stepenu stručne spreme;
 7. ovjerena kopija radne knjižice;
 8. biografiju;
 9. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

V – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu „EuroBlic“

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic“

                                                                                                                                             DIREKTOR

                                                                                                                                      Marinko Đukić