JAVNI KONKURS za prijem pripravnika

Na osnovu člana 22. Statuta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i člana  17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/15), te u skladu sa Odlukom o odobravanju sredstava za finansiranje zarada pripravnika sa VSS broj 01.6/0601-4921-1/16 od 29.07.2016. godine, r a s p i s u j e  s e


JAVNI KONKURS za prijem pripravnika

Pripravnik iz kategorije I Projekta podrške sticanja radnog iskustva mladih u statusu pripravnika u 2016. godini(dijete poginulog borca)……1 izvršilac

Pripravnik koji se prima u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža…………………………………………………………………………………………1 izvršilac

Kandidati su dužni ispunjavati niže navedene uslove konkursa, i to:


Opšti uslovi:

 1. Da su državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske;
 2. Da su  stariji od 18 godina;
 3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu.
   

Posebni uslovi:           

 1. VSS društvenog smjera;
 2. Poznavanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 3. Dobre komunikacijske sposobnosti;
 4. Poznavanje rada na računaru.
   

Kandidati su dužni da blagovremeno uz prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, dostaviti sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, notara ili drugih ovlaštenih državnih organa i to:

 • Biografiju;
 • Diplomu o završenom fakultetu društvenog smjera;
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine/Republike Srpske (ne starije od šest mjeseci);
 • Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
 • Kopiju lične karte;
 • Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne stariji od tri mjeseca);
 • Dokaz (uvjerenje) o utvrđenom statusu člana porodice (dijete)  poginulog borca samo za kandidate iz tačke 1;
 • Izjavu da nisu ranije zasnivali radni odnos u traženom stepenu školske spreme;
 • Radna knjižica (ovjerena kopija).
 • Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (original ili ovjerena kopija) dostavljaju samo oni kandidati koji budu izabrani.
   

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je četrnaest (14) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Kandidati su dužni prijave kovertirati i dostaviti lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“ ili u elektronskom obliku na elektronsku adresu: info@rars-msp.org


Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti razgovor, sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, o čemu će kandidati blagovremeno biti obavješteni.

Javni konkurs ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama ,,Glas Srpske”.

Javni konkurs će biti objavljen i na veb stranici Agencije www.rars-msp.org

                                                                                                                Direktor

                                                                                                                Marinko Đukić