Izmjene u Garantnom programu Vlade Republike Srpske

Ministarstvo finansija Republike Srpske je Odlukom o izmjenama pravnog okvira Garantnog programa Republike Srpske, koja je utvrđena na 99. sjednici Vlade Republike Srpske, izmijenilo pojedine stavke u Garantnom programu s cilјem bolјe iskorištenosti kreditnog potencijala i većeg obuhvata cilјne grupe klijenata. Donošenju Odluke je prethodila sveobuhvatna analiza dosadašnje realizacije i postignutih efekata, koju je Ministarstvo finansija izvršilo uz konsultacije sa bankama, mikrokreditnim organizacijama uklјučenim u program i privrednim subjektima, korisnicima kredita.

Izmjene Odluke se odnose na povećanje roka otplate sa četiri na sedam godina. Maksimalan iznos za mikro preduzeća ovim bi izmjenama bio povećan sa 30.000 na 50.000, za mala preduzeća na 200.000 KM, a za srednja preduzeća 400.000 KM. Posredstvom Garantnog fonda, Republika Srpska će i dalјe garantovati tim preduzećima za 70 odsto svakog pojedinačnog kredita, ne samo za obrtni kapital, već i za tehnološko unapređenje, kako bi bio olakšan nastavak poslovanja u uslovima pandemije.

Garantni program, kao dio ukupnih mjera Vlade Republike Srpske i Ministarstva finansija, doprinosi oporavku privrede od ekonomskih poslјedica pandemije. Najosjetlјivija su mikro, mala i srednja preduzeća koja imaju problema sa kolateralom i teško dolaze do banaka. Zbog toga su u dijalogu sa bankama i mikrokreditnim organizacijama uklјučenim u program, kao i sa privrednim subjektima potencijalnim korisnicima kredita, identifikovana pitanja koja su se u praksi pokazala kao ograničenje za bolјu iskorišćenost Garantnog programa.

Jedna od izmjena je brisanje uslova pozitivnog poslovanja privrednih subjekata sa 31.12.2019. godine. Istovremeno, zadržan je uslov uredne otplate kreditnih obaveza na datum 16.03.2020 (tražilac kredita, i dalјe, ne može biti subjekt čiji je kredit na pomenuti datum bio u statusu neizmirenja obaveza).

Predloženim izmjenama je dozvolјeno refinansiranje postojećih kredita, samo pod uslovima: da se obaveze po tim kreditima uredno izmiruju, da se novim kreditom iz Garantnog programa dobijaju povolјniji uslovi za klijenta, te da je potreba refinansiranja uzrokovana uticajem pandemije. Ugovorom o garantovanju zaklјučenim između Garantnog fonda Republike Srpske i banaka, odnosno mikrokreditnih organizacija biće utvrđena dodatna ograničenja u vezi sa kreditima koji se odobravaju za namjenu refinansiranja.

Izvor: Vlada Republike Srpske