Edukacija opštinskih kadrova za pisanje i provođenje projekata

U  okviru projekta “Podrška EU izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduzeća”, koji finansira EU, u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Agencijom za regionalni i ekonomski razvoj Hercegovine, u Trebinju se održava četvorodnevna obuka predstavnika lokalnih zajednica za pripremanje kvalitetnih projekata prema EU i drugim donatorima. U obuci učestvuju predstavnici sedam opština sa područja Hercegovine koji će steći neophodna znanja za izradu kvalitetnih projektnih prijedloga prema metodologiji koju zahtijeva EU.

– Očigledno je da sve opštine imaju veliki broj potreba i problema koje treba riješiti, a postoje raspoloživa sredstva raznih donatora koja u tom mogu pomoći. Kvalitetnim projektnim prijedlozima ta sredstva će iskoristiti u najboljoj mogućoj mjeri – rekao je Pavlos Kolias, savjetnik u projektu.

Ovo je prvi projekat koji nudi obuke svim opštinama u Bosni i Hercegovini. Preko 500 osoba će biti obučeno za bolju pripremu aplikacija za finansiranje od međunarodnih donatorskih organizacija, uključujući EU, te obezbijediti da se sredstva koja su na raspolaganju efikasnije koriste u provođenju projekata.