DanubeChance2.0 – Alat za samoprocjenu poslovanja

U većini zemalјa Dunavske regije ne postoje alati za analizu finansijskih podataka koji se mogu primijeniti na preduzeća sa poteškoćama u poslovanju.

Iz tog razloga, partneri u projektu DanubeChance2.0, među kojima je i Razvojna agencija Republike Srpske, odlučili su da razviju metodologiju za finansijski model ocjene poslovanja preduzeća zasnovanu na analizi odabranih finansijskih pokazatelјa kako bi se procijenila finansijska situacija preduzeća.

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU DA BISTE MOGLI KORISTITI ALAT ZA SAMOPROCJENU POSLOVANјA

Odabrani modeli predviđanja kreirani su kako bi se blagovremeno identifikovali finansijski problemi preduzeća, odabirom preduzeća u prosperitetnoj ili neprosperitetnoj grupi. Rezultat modela je jedna vrijednost (broj), koja se koristi za razvrstavanje preduzeća u tri grupe. Ova vrijednost treba da bude precizan odraz finansijskog učinka i efikasnosti preduzeća, „ogledalo“ finansijske i ekonomske situacije preduzeća.

Svaki od šest modela može biti označen bojom, izražavajući finansijsku stabilnost preduzeća u bliskoj budućnosti:

A) Zelena boja za prosperitetna preduzeća

B) Narandžasta boja za preduzeća u sivoj zoni

C) Crvena boja za preduzeća u nevolјi ili neprosperitetna preduzeća

Konačni indikator će procijeniti koliko je integrisanih modela predviđanja označilo preduzeće crvenom bojom i svrstaće kompanije u četiri grupe:

1. Preduzeće nije u  opasnosti (zelena boja): nijedan od modela predviđanja nije označio preduzeće crvenom bojom u datoj godini.

Preduzeće se ne suočava sa bankrotom niti rizikom od finansijskih problema. Koristeći metodologiju odabranih modela predviđanja i finansijskih izvještaja preduzeća, nijedan od šest modela predviđanja nije otkrio rizik od bankrota ili finansijske nevolјe.

2. Preduzeće u finansijskoj nevolјi I stepena: jedan ili dva modela predviđanja označavaju preduzeće crvenom bojom u datoj godini.

Preduzeće se suočava sa finansijskim problemima prvog stepena – niskim rizikom od bankrota. Koristeći metodologiju odabranih modela predviđanja i finansijskih izvještaja kompanije, 1-2 od šest modela predviđanja otkrili su rizik od bankrota ili finansijskih problema.

3. Preduzeće je u finansijskoj nevolјi II stepena: tri ili četiri modela predviđanja označila su kompaniju crvenom bojom u datoj godini.

Preduzeće se suočava sa finansijskim teškoćama drugog stepena – srednji rizik od bankrota. Koristeći metodologiju odabranih modela predviđanja i finansijskih izvještaja preduzeća, 3-4 od šest modela predviđanja su detektirali rizik od bankrota ili finansijske nevolјe.

4. Preduzeće je u finansijskoj nevolјi III stepena: pet ili šest modela predviđanja označilo je preduzeće crvenom bojom u datoj godini.

Preduzeće se suočava sa finansijskim problemima trećeg stepena – visokim rizikom od bankrota. Koristeći metodologiju odabranih modela predviđanja i finansijskih izvještaja preduzeća, 5-6 od šest modela predviđanja otkrilo je rizik od bankrota ili finansijske nevolјe.