Banja Luka: Prezentovan Garantni program podrške privredi

​Kao nastavak odgovora na ekonomske poremećaje izazvane pandemijom COVID-19 Vlada Republike Srpske i  Ministarstvo finansija su pripremili set srednjoročnih mjera u cilјu podrške bržem oporavku privrede i ublažavanju  štetnih poslјedica pandemije. 
Tim povodom, ministar finansija Zora Vidović danas je održala sastanak sa predstavnicima banaka i mikrokreditnih organizacija na kojem je detalјno predstavlјena mjera “Garantni program podrške privredi za ublažavanje poslјedica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2”.
Cilј Garantnog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od Garancije Garantnog programa su portfolio garancije, tj. skup pojedinačnih garancija za kredite iz portfolija, i predstavlјaju bezuslovnu garanciju Republike Srpske, koju u njeno ime i za njen  račun izdaje Garantni fond Republike Srpske.
Garantni program je pripremlјen po ugledu na najbolјu međunarodnu praksu, poštujući pravila struke, te uzimajući u obzir fiskalni kapacitet Republike Srpske.

Izvor: Vlada RS