Na osnovu člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Razvojnoj agenciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/20), Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 03-3-3-1/24 od 08.02.2024. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

Javni konkurs za prijem u radni odnos

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 Viši stručni saradnik za marketing …………………………………………….. 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

II – Opis poslova

 

Pozicija 1. – izrađuje i realizuje marketing plan Agencije, uklјučujući plan kreiranja publikacija, periodičnih izvještaja, događaja u organizaciji Agencije, nastupa Agencije na drugim događajima, strateške komunikacije prema zainteresovanim stranama i druge aktivnosti u oblasti marketinga; osmišlјava i realizuje elemente strateškog pozicioniranja Republike Srpske kao povolјnog ambijenta za realizaciju ulaganja; izgrađuje i upravlјa poslovnim imidžom Agencije u skladu sa misijom, vizijom, cilјevima i vrijednostima Agencije; učestvuje u izradi marketinških materijala za sve aktivnosti Agencije (prezentacije, brošure, pisma, studije, izvještaji, bilteni i slično); upravlјa vizuelnim identitetom Agencije; organizuje i promoviše događaje pod okrilјem Agencije; osmišlјava metodologiju za mjerenje efekata marketing aktivnosti; prati i izvještava o efektima marketing aktivnosti na širu javnost; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac ili direktor Agencije.

 

III – Opšti uslovi

 1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

 

IV – Posebni uslovi

 1. VSS – ekonomski fakultet, fakultet političkih nauka, psihologija;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. odlično znanje engleskog jezika;
 4. poznavanje rada na računaru;
 5. vozačka dozvola Be-kategorije.

 

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. potvrdu o radnom iskustvu;
 5. biografiju;
 6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

 

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „VEČERNјE NOVOSTI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „VEČERNјE NOVOSTI“.

Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa