Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u  Razvojnoj agenciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/20), Odluke direktora Agencije o potrebi zasnivanja radnog odnosa, broj: 03-3-1-1/24 od 17.01.2024. godine, Razvojna agencija Republike Srpske, r a s p i s u j e

 J A V N I  K O N K U R S za prijem u radni odnos

I – Naziv i pozicija radnog mjesta

 1.Viši stručni saradnik za podršku razvoju preduzetništva……………. 1 (jedan) izvršilac.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca.

 

II – Opis poslova

Pozicija 1. – kreira i realizuje programe podrške ženskom, omladinskom, ruralnom preduzetništvu i drugim vidovima socijalnog preduzetništva; pruža podršku početnicima u poslu; pruža podršku inovatorskoj djelatnosti, stimuliše stvaranje novih proizvoda i uvođenje novih tehnologija; učestvuje u kreiranju i sprovođenju programa za podršku osnivanju i razvoju preduzeća; učestvuje u kreiranju i sprovođenju programa podrške za povećanje zapošlјavanja i pruža podršku programima prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika; ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama u vezi sa pitanjima od značaja za unapređivanje razvoja preduzetništva; pruža podršku preduzećima u transferu tehnologija i internacionalizaciji poslovanja; realizuje aktivnosti na unapređenju inovativnih kapaciteta preduzeća; pruža podršku preduzećima u oblasti intelektualnog vlasništva; pruža podršku kod razvoja tržišta rizičnog kapitala i drugih alternativnih modela finansiranja inovativnih preduzeća u Republici Srpskoj; pruža podršku preduzećima u vezi sa pravnim regulativama i standardima Evropske unije; priprema izvještaje i materijale za projekte i programe koji se realizuju u Odjelјenju; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac ili direktor Agencije.

III – Opšti uslovi

 1. da su državlјani Republike Srpske/Bosne i Hercegovine;
 2. da su stariji od 18 godina;
 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost;
 4. da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu.

IV – Posebni uslovi

 1. VSS – fakultet društvenog smjera;
 2. jedna godina radnog iskustva u struci;
 3. znanje najmanje jednog stranog jezika (prvenstveno engleskog);
 4. poznavanje rada na računaru;
 5. vozačka dozvola Be-kategorije.

V – Potrebna dokumenta

Za dokazivanje činjenica iz tačaka III i IV kandidati su dužni, uz blagovremenu prijavu na javni konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, da prilože u originalu ili ovjerenoj kopiji:

 1. diplomu o završenom školovanju;
 2. uvjerenje o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 3. ovjerenu kopiju lične karte;
 4. potvrdu o radnom iskustvu;
 5. biografiju;
 6. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za rad u republičkom organu – dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure;
 8. dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – lјekarsko uvjerenje dostaviće izabrani kandidat po završetku konkursne procedure.

VI – Adresa za podnošenje prijave i rok za prijavu na konkurs

Prijave na konkurs, zajedno sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, dostavlјaju se u zatvorenoj koverti, lično na protokol Agencije ili putem pošte na adresu Razvojna agencija Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava 4, 78 000 Banjaluka uz naznaku „Prijava na javni konkurs“.

Javni konkurs će se objaviti u dnevnom listu „VEČERNјE NOVOSTI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Komisija za provođenje javnog konkursa će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavlјivanja u dnevnom listu „VEČERNјE NOVOSTI“.

ODLUKA O POTREBI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA